Przed egzaminem

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. Osoba, która zdała egzamin uzyskuje świadectwo czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Dokument ten daje uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju i zagranicą.

Zakres wymagań egzaminacyjnych opisany jest szczegółowo w standardach wymagań egzaminacyjnych oraz w informatorach dla kandydatów przystępujących do egzaminu. Zanim przystąpisz do egzaminu czeladniczego, warto się z nimi zapoznać i ewentualnie uzupełnić braki. Materiały te możesz pobrać poniżej:

Kiedy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu?

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć na 2 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowane było w szkole - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Jak wygląda egzamin?

O terminie egzaminu będziesz zawiadomiony/a listownie około dwa tygodnie przed planowanym egzaminem. Egzamin składa się z etapu praktycznego i etapu teoretycznego. Egzamin rozpoczniesz etapem praktycznym.

Etap praktyczny egzaminu

W dniu egzaminu musisz zgłosić się 30 minut przed egzaminem w miejscu podanym na zawiadomieniu.

Musisz zabrać ze sobą: dowód tożsamości, odzież roboczą właściwą dla danego zawodu oraz inne narzędzia i materiały, jeśli zostały wskazane w zawiadomieniu.

W przypadku zawodów spożywczych (m.in. kucharz, wędliniarz, cukiernik i piekarz) konieczne jest również okazanie się książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z informacją o posiadaniu aktualnych badań lekarskich e tym zakresie. Bez tego dokumentu nie zostaniesz wpuszczony na salę egzaminacyjną.

Jak będziesz oceniany podczas etapu praktycznego egzaminu?

Członkowie komisji oceniają wykonanie przez Ciebie zadań egzaminacyjnych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. Organizacja stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony środowiska, porządku na stanowisku pracy, zagospodarowanie odpadów,

 2. Dobór i poprawność posługiwania się narzędziami i korzystania z urządzeń,

 3. Wykonanie zadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na: proces technologiczny, dokładność, estetykę wykonania,

 4. Dobór metod i technik wykonania zadania,

 5. Organizacja czasu wykonania zadania,

 6. Efekt końcowy – prezentacja wykonanego zadania.

W informatorach dla kandydatów przystępujących do egzaminu możesz zapoznać się z listą zadań egzaminacyjnych, które występują na etapie praktycznym egzaminu oraz dowiesz się, ile zadań będziesz musiał(a) wykonać. Aby zdać ten etap egzaminu, musisz uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wyznaczonych Ci zadań egzaminacyjnych.

Etap teoretyczny egzaminu

W dniu egzaminu musisz zgłosić się 30 minut wcześniej w miejscu podanym na zawiadomieniu.

Musisz zabrać ze sobą: dowód tożsamości, długopis, kalkulator.

Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego obejmuje część pisemną i ustną

Część pisemna egzaminu to test wyboru składający się z 49 pytań po 7 w każdym z poniższych tematów:

 1. Rachunkowość zawodowa,

 2. Dokumentacja działalności gospodarczej,

 3. Rysunek zawodowy,

 4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 5. Podstawowe zasady ochrony środowiska,

 6. Podstawowe przepisy prawa pracy,

 7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każde pytanie zawiera 3 proponowane odpowiedzi, tylko jedna z nich jest prawdziwa. Otrzymujesz zestaw pytań, kartę odpowiedzi oraz brudnopis. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczasz na karcie odpowiedzi, skreślając znakiem X odpowiednio A, B lub C.

Pamiętaj, aby czytelnie wypełnić kartę, a prawidłowe odpowiedzi zaznaczać znakiem X.

Ocenianie na etapie pisemnym egzaminu jest proste: za każdą poprawną odpowiedź uzyskasz 1 punkt, a za niewłaściwą lub brak odpowiedzi – 0 punktów. Ocenianie jest wyłącznie zero-jedynkowe. Zakreślając odpowiedź, podejmujesz bardzo ważną decyzję. Warto dobrze ją przemyśleć.

Aby pozytywnie zaliczyć tę część egzaminu, musisz poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 4 pytania w każdym z przynajmniej 6 tematów, czyli musisz udzielić co najmniej 24 prawidłowe odpowiedzi spośród 49 pytań znajdujących się w zestawie.

Poniżej możesz zapoznać się z formą demonstracyjną zestawu pytań i karty odpowiedzi.

Część ustna egzaminu czeladniczego to zestaw 9 pytań otwartych. Losujesz 1 zestaw pytań zawierający po 3 pytania z zakresu poniższych tematów:

1. Technologia,

2. Maszynoznawstwo,

3. Materiałoznawstwo.

Po wylosowaniu zestawu masz około 10 minut na zapoznanie się z pytaniami i przygotowanie do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli wypowiedź przed zespołem egzaminacyjnym może być dla Ciebie stresująca, zapisz sobie na kartce najważniejsze terminy do każdego pytania, to może Ci w udzieleniu odpowiedzi i przypomni, o czym powinieneś/powinnaś powiedzieć, gdy już zaczniesz odpowiadać.

Aby pozytywnie zaliczyć tę część egzaminu, musisz poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 2 pytania w każdym temacie, czyli udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 6 pytań spośród 9

 

Dodatkowe wskazówki:

 • Dla większości z nas egzamin to stresujące wydarzenie. Egzamin czeladniczy, podobnie jak matura jest zakończeniem ważnego etapu nauki. Nie bez znaczenia jest to, w co się na niego ubierzemy. Pamiętaj, że Twój ubiór i zachowanie podkreśla poważny stosunek do egzaminu i jest wyrazem szacunku dla komisji i innych zdających.

 • Do egzaminu podchodź ze spokojem i opanowaniem, bądź wyspany/a.

 • Nie udzielaj odpowiedzi, zanim nie przeczytasz uważnie polecenia.

 • Nie spiesz się. Masz wystarczająco dużo czasu.

 • Zacznij od pytań, na które znasz odpowiedź. Gdy zostanie Ci czas, wróć do udzielenia odpowiedzi na te, które sprawiły Ci trudność.

 • Jeśli masz wątpliwości, która odpowiedź jest poprawna, postaraj się wyeliminować te, które są nieprawdopodobne. W ten sposób zmniejszysz liczbę odpowiedzi i łatwiej będzie Ci wybrać właściwą.

 • Jeżeli poczujesz się źle, czegoś nie zrozumiesz, zgłoś ten fakt komisji. Zawsze możesz liczyć na jej pomoc.