Nabór do komisji

 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów do komisji egzaminacyjnych w następujących zawodach: betoniarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, glazurnik, kamieniarz, kominiarz, kosmetyczka, koszykarz-plecionkarz, kowal, krawiec, lakiernik, lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, optyk okularowy, organomistrz, parkieciarz, piekarz, posadzkarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, stolarz budowlany, stolarz meblowy, ślusarz, tapicer, witrażownik, wizażystka/stylistka, wulkanizator, złotnik jubiler.
Jeśli czują Państwo w sobie potencjał i mają chęć zaangażowania się w nowe działania, zapraszamy do współpracy. Czekamy na ludzi, którym przyświeca idea przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszemu pokoleniu. Wierzymy, że Państwa kompetencje zawodowe pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie, a współpraca w zakresie przeprowadzania egzaminów zapewni wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych, powołania do komisji oraz wymagań stawianych kandydatom.
Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.) – szczegółowa informacja w Załączniku nr 1. Dodatkowo udostępniamy klauzulę informacyjną w zakresie pełnienia funkcji w komisji egzaminacyjnej w zakresie RODO (Załącznik nr 2).  Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.
Kandydaci do komisji egzaminacyjnych powinni wyróżniać się skrupulatnością, odpowiedzialnością oraz wysokimi wartościami etycznymi zapewniającymi przeprowadzanie egzaminów rzetelnie i obiektywnie. Oprócz czynnego uczestnictwa w przeprowadzaniu etapu praktycznego i teoretycznego egzaminów, od osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych oczekuje się również udziału w pracach organizacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji egzaminacyjnej, w tym pytań i zadań egzaminacyjnych. Wyjątkowej odpowiedzialności oczekuje się od kandydatów na przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Przewodniczący kieruje pracami komisji, w porozumieniu z Izbą ustala termin i miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych części etapu teoretycznego egzaminu. Zadania te wymagają dużego zaangażowania. Z tego względu osoby obejmujące funkcję przewodniczącego komisji powinny mieć świadomość przyjęcia na siebie większych obowiązków.
Z uwagi, iż w przeważającej większości etap praktyczny egzaminów odbywa się na terenie firm członków komisji egzaminacyjnych, preferowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo lub pracują w firmach o wysokim poziomie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających wykonanie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem wyposażenia odpowiadającego najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie. Mając nadzieję na długoletnią współpracę zwłaszcza zależy nam na współpracy z osobami, które nie przekroczyły 65 roku życia.
Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego oraz wynikające z tego tytułu obowiązki członków komisji egzaminacyjnych zawarte są w w/w rozporządzeniu oraz standardach wymagań egzaminacyjnych dla mistrza i czeladnika w poszczególnych zawodach. Ponadto informacje te przekazywane są również w trakcie obowiązkowego 14-godzinnego szkolenia dotyczącego organizacji pracy komisji, zasad przeprowadzania egzaminów, metodyki opracowywania pytań i  zadań egzaminacyjnych oraz zasad oceniania. Udział w powyższym szkoleniu jest obowiązkowy.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do 28.10.2022 r. do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Dokumenty mogą być przesłane listownie lub złożone osobiście w formie papierowej w oryginałach. Oryginały świadectw i dyplomów kserujemy, uwierzytelniamy za zgodność z oryginałem i zwracamy Państwu.
Na komplet dokumentów składa się:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do komisji egzaminacyjnej (Załącznik nr 3),
2. Ankieta - komisje (Załącznik nr 4)
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu i wyspecyfikowanych w w/w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku osób, które pracowały już w komisjach egzaminacyjnych uprzejmie prosimy o złożenie skróconego formularza zgłoszeniowego do komisji egzaminacyjnej (Załącznik nr 5), ankiety - komisje (Załącznik nr 4) oraz kserokopii dodatkowych uprawnień nabytych w trakcie ostatniej kadencji komisji egzaminacyjnej (jeśli występują).
Wśród załączników zamieszczamy również zaświadczenie o przynależności do Cechu i wykonywaniu zawodu (Załącznik nr 6), który prosimy dołączyć do kompletu dokumentów w przypadku bycia członkiem Cechu.
Powołanie komisji egzaminacyjnych oraz ich prawidłowe funkcjonowanie jest jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu na rzecz rzemieślników, kształcących się u nich młodocianych pracowników oraz innych osób zainteresowanych potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Wierzymy, iż współpraca z Państwem przyczyni się do utrzymania wysokiego prestiżu potwierdzanych kwalifikacji zawodowych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Tomasz Wika Dyrektor Izby
Iwona Derda Naczelnik Wydziału Oświaty

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony