Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego

Informacja o funkcjonowaniu w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w 2020 r. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle oraz o założeniach na 2021 r.
Fundusz Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle  w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu funkcjonuje od 1 stycznia 2018r. jako efekt realizacji Uchwały Programowej Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. Podstawą działania Funduszu jest Regulamin przyjęty przez Radę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Uchwałą nr 20/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
Uchwałą nr 4/2019 Rada Izby dokonała zmian w regulaminie mających na celu zwiększenie zainteresowania cechów do korzystania z FPKZwR od 1 stycznia 2019 r. Zmiany dotyczyły:
  • utworzenia 10% odpisu z Funduszu na  działania wspólne WIR i zainteresowanych cechów,
  • uznania za koszty kwalifikowane wydatków na zakup sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w promocji kształcenia zawodowego w rzemiośle,
  • składania przez cechy wniosków o dofinansowanie praktycznie przez cały rok kalendarzowy.
Uchwałą nr 17/2019 Rada Izby dokonała zmiany w regulaminie mającej na celu zwiększenie zainteresowania cechów do korzystania z FPKZwR od 1 stycznia 2020 r. Zmiana dotyczyła podwyższenia do 75% refundacji z Funduszu kosztów kwalifikowanych. Na bieżąco informowano wszystkie cechy zrzeszone w WIR o wprowadzonych zmianach w Regulaminie oraz udostępniano nową treść Regulaminu oraz wykaz maksymalnych kwot dofinansowania możliwych do pozyskania przez poszczególne cechy w 2020 r. W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji ds. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle w następujących terminach: 12 marca, 6 lipca, 7 września i 9 listopada.
W 2020 r. wnioski o dofinansowanie z FPKZwRz złożyło 9 /2019 r.-13/ cechów,  na łączną kwotę 26.485,69 PLN /2019r. - 49.424,07 PLN/. Komisja po ocenie zaplanowanych we wnioskach działań i ich zgodności z Regulaminem określiła możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania.
Informacje do zainteresowanych cechów z podaniem możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania przekazywano na bieżąco po posiedzeniu Komisji, na którym był rozpatrywany wniosek konkretnego cechu. Ostatecznie do końca 2020 r. otrzymaliśmy noty księgowe wraz z kopiami faktur za zrealizowane przedsięwzięcia z 6 cechów. Wypłacono łącznie z FPKZwRz na rzecz cechów 17.901,01 PLN /2019r. – 32.957,48 PLN/, co stanowi  15,47% /2019r. – 33,64%/ całej kwoty FPKZwRz. Stan Funduszu na 1 stycznia 2020 r. – 115.751,24 PLN /2019 r. - 97 984,86 PLN/.
Cechy, które zrealizowały określone działania promocyjne i otrzymały wsparcie  z Funduszu w roku sprawozdawczym:
­- Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu,
­- Cech Rzemiosł Różnych Środzie Wielkopolskiej,
- Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach,
- Cech Rzemiosł Różnych w Pile,
- Cech Rzemiosł Różnych  w Wągrowcu,
- Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu.
Cechy środki wydatkowały na: organizację XVII Wielkopolskiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego, organizację konkursów na najlepszego piekarza i cukiernika, promocję kształcenia zawodowego w rzemiośle (emisja reklam w mediach lokalnych, drzwi otwarte do rzemieślniczej szkoły zawodowej, druk ulotek, zakup drobnych gadżetów), zakup sprzętu multimedialnego.
Działalność cechów w zakresie promocji kształcenia zawodowego w rzemiośle z powodu stanu epidemii spowodowanej COVID-19 została w roku ubiegłym poważnie ograniczona, dokumentują to przedstawione powyżej dane liczbowe. Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2020 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR przeznaczony został m.in. na: opracowanie i druk ulotek promujących zawody rzemieślnicze, opłatę rejestracyjną i wynajem stoiska na Targach Edukacyjnych w Poznaniu, zakup nagród w konkursach rzemieślniczych z udziałem cechów i WIR, publikacja artykułu promującego naukę zawodu w rzemiośle w prasie fachowej „My zawodowcy”.
Kwotę odpisu w wysokości 12.861,25 PLN wydatkowano w  55,13%.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i brakiem możliwości organizacji przez cechy większości działań promocyjnych Rada Izby podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków Funduszu przez poszczególne cechy w roku ubiegłym na 2021 r. Tak więc w 2021r. maksymalne wsparcie poszczególnych cechów będzie się składało z sumy niewykorzystanych środków w 2020 r. i wynikającego z regulaminu odpisu na 2021 r.
FPKZwR na 2021 r. wynosi łącznie 158.089,71 PLN i utworzony został z wpłat zrzeszonych organizacji na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy WIR w 2020 r. i niewykorzystanych przez poszczególne cechy środków w 2020 r. Wysokość  odpisu na 1 kandydata do egzaminu czeladniczego wyszkolonego przez członka cechu wynosi w 2021 r. 30,66 PLN. 
Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2021 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR wynosi łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego 11.975,16 PLN.
Maksymalną kwotę dofinansowania z Funduszu w 2021 r., stanowiącą 75% kosztów kwalifikowanych, przypadającą na poszczególne cechy przedstawia załączona do tej informacji tabela. Do informacji dołączamy również aktualny Regulamin FPKZwR oraz Wniosek o dofinansowanie.
 
Informację  opracował: Wiesław Ratajczak