Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego

Informacja o funkcjonowaniu w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w 2022 r. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle oraz o założeniach na 2023 r.
   

    Fundusz Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle  w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu funkcjonuje od 1 stycznia 2018r. jako efekt realizacji Uchwały Programowej Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r.
    Podstawą działania Funduszu jest Regulamin przyjęty przez Radę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Uchwałą nr 20/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.
Podstawowe założenia formalne korzystania z FPKZwR przez cech:

 • „wnioski o dofinansowanie” wraz z opisem i kosztorysem można składać w ciągu danego roku kalendarzowy z zachowaniem 2 miesięcznego wyprzedzenia przed planowaną imprezą,
 • o środki z FPKZwR mogą się ubiegać cechy nie mające zaległości finansowych wobec WIR na dzień rozpatrywania „wniosku o dofinansowanie” przez Komisję,
 • wypłata refundacji nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zweryfikowania  przez WIR przesłanej przez cech noty księgowej wraz z kopiami opisanych /uzasadnienie wydatku/ dokumentów księgowych dokumentujących poniesione koszty kwalifikowane.

W 2022 r. odbyło się 8 posiedzeń Komisji ds. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle w następujących terminach.   
W 2022 r. wnioski o dofinansowanie z FPKZwRz złożyło 12 /2021 r. - 8/ cechów,  na łączną kwotę 38.647,53 PLN /2021r. – 34.882,73 PLN/. Komisja po ocenie zaplanowanych we wnioskach działań i ich zgodności z Regulaminem określiła możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania.
Informacje do zainteresowanych cechów z podaniem możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania przekazywano na bieżąco po posiedzeniu Komisji, na którym był rozpatrywany wniosek konkretnego cechu.

 

Ostatecznie do końca 2022 r. otrzymaliśmy noty księgowe wraz z kopiami faktur za zrealizowane przedsięwzięcia z 12 cechów. Wypłacono łącznie z FPKZwRz na rzecz cechów 36.145,28 PLN /2021r. –29.507,61 PLN /, co stanowi  19,3% /2021r. – 18,7%/ całej kwoty FPKZwRz. Stan Funduszu na 1 stycznia 2022 r. – 186.948,90 PLN /2021 r. – 158.089,71 PLN/.
Cechy, które zrealizowały określone działania promocyjne i otrzymały wsparcie  z Funduszu w roku sprawozdawczym:
­- Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu,
­- Cech Rzemiosł Różnych Środzie Wielkopolskiej,
­- Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży
­- Cech Rzemiosł Różnych w Koninie,
­- Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie,
­- Ogólnopolski Cech Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy,
­- Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie,
­- Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie,
­- Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu,
­- Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach,
­- Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu,
­- Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie.
Cechy środki wydatkowały m. in. na:

 • organizacja  wizyt studyjnych promujących naukę zawodu w rzemiośle przedstawicieli cechów w szkołach podstawowych oraz udział w spotkaniach z uczniami klas 8 i ich rodzicami,
 • organizacja uroczystości ślubowania klas I w rzemieślniczych szkołach branżowych, pasowanie na uczniów w rzemiośle,
 • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży na temat znajomości wiedzy o rzemiośle, bhp, organizacja konkursów zawodowych, fundowanie nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów,
 • organizacja świąt patronów określonych zawodów rzemieślniczych – wyróżnienia dla najlepszych czeladników i mistrzów szkolących,
 • promocja kształcenia zawodowego w rzemiośle /emisja reklam w mediach lokalnych, drzwi otwarte do rzemieślniczej szkoły zawodowej, druk ulotek, zakup drobnych gadżetów,
 • zakup sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w działaniach promocyjnych,
 • promocja nauki zawodu w rzemiośle w mediach społecznościowych,
 • udział w targach edukacyjnych, nocy zawodowców,
 • organizacja konkursów plastycznych dla dzieci na temat znajomości zawodów rzemieślniczych,
 • organizacja gier miejskich.

Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2022 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR przeznaczony został m.in. na:
­- opracowanie i druk ulotek promujących zawody rzemieślnicze,
­- opłacenie stoiska na Targach Edukacyjnych,
­- zakup gadżetów promocyjnych z logo WIR /zakładki, długopisy, torby/.
Z kwoty odpisu w wysokości 11.207,98 PLN wydatkowano 11.018,19 PLN tj.  98,3%.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i brakiem możliwości organizacji przez cechy większości działań promocyjnych Rada Izby na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r. ponownie podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków Funduszu przez poszczególne cechy w roku ubiegłym na rok bieżący. Tak więc w 2023r. maksymalne wsparcie poszczególnych cechów będzie się składało z sumy niewykorzystanych środków w 2022 r. i wynikającego z regulaminu odpisu na 2023 r.
FPKZwR na 2023 r. wynosi łącznie 211.386,70 PLN i utworzony został z wpłat zrzeszonych organizacji na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy WIR w 2022 r. i niewykorzystanych przez poszczególne cechy środków w 2022 r.
Wysokość  odpisu na 1 kandydata do egzaminu czeladniczego wyszkolonego przez członka cechu wynosi w 2023 r. – 12,20 PLN.
Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2023 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR wynosi łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego 6.707,49 PLN.
Maksymalną kwotę dofinansowania z Funduszu w 2023 r., stanowiącą 75% kosztów kwalifikowanych, przypadającą na poszczególne cechy przedstawia załączona do tej informacji tabela.
Poniżej zamieszczony jest aktualny Regulamin FPKZwR,  wniosek o dofinansowanie oraz bieżące informacje dotyczące Funduszu.

 

 
Informację opracował: Wiesław Ratajczak

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony