Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego

Informacja o funkcjonowaniu w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w 2021 r. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle oraz o założeniach na 2022 r.
    
Fundusz Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle  w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu funkcjonuje od 1 stycznia 2018r. jako efekt realizacji Uchwały Programowej Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r.
Podstawą działania Funduszu jest Regulamin przyjęty przez Radę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Uchwałą nr 20/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Uchwałą nr 4/2019 Rada Izby dokonała zmian w regulaminie mających na celu zwiększenie zainteresowania cechów do korzystania z FPKZwR od 1 stycznia 2019 r. Zmiany dotyczyły:
  • ­utworzenia 10% odpisu z Funduszu na  działania wspólne WIR i zainteresowanych cechów,
  • ­uznania za koszty kwalifikowane wydatków na zakup sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w promocji kształcenia zawodowego w rzemiośle,
  • składania przez cechy wniosków o dofinansowanie praktycznie przez cały rok kalendarzowy.
Uchwałą nr 17/2019 Rada Izby dokonała zmiany w regulaminie mającej na celu zwiększenie zainteresowania cechów do korzystania z FPKZwR od 1 stycznia 2020 r. Zmiana dotyczyła podwyższenia do 75% refundacji z Funduszu kosztów kwalifikowanych.
Na bieżąco informowano wszystkie cechy zrzeszone w WIR o wprowadzonych zmianach w Regulaminie oraz udostępniano nową treść Regulaminu oraz wykaz maksymalnych kwot dofinansowania możliwych do pozyskania przez poszczególne cechy w kolejnych latach.
W 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Komisji ds. Funduszu Promocji Kształcenia Zawodowego w Rzemiośle w następujących terminach: 13 kwietnia, 19 kwietnia, 12 maja, 26 lipca, 19 listopada, 16 grudnia.       
W 2021 r. wnioski o dofinansowanie z FPKZwRz złożyło 8 /2020 r. - 9/ cechów,  na łączną kwotę 34.882,73 PLN /2020r. – 26.485,69 PLN/. Komisja po ocenie zaplanowanych we wnioskach działań i ich zgodności z Regulaminem określiła możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania.
    Informacje do zainteresowanych cechów z podaniem możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania przekazywano na bieżąco po posiedzeniu Komisji, na którym był rozpatrywany wniosek konkretnego cechu.
    Ostatecznie do końca 2021 r. otrzymaliśmy noty księgowe wraz z kopiami faktur za zrealizowane przedsięwzięcia z 8 cechów. Wypłacono łącznie z FPKZwRz na rzecz cechów 29.507,61 PLN /2020r. –17.901,01 PLN/, co stanowi  18,67% /2020r. – 15,47%/ całej kwoty FPKZwRz. Stan Funduszu na 1 stycznia 2021 r. – 158.089,71 PLN /2020 r. – 115.751,24 PLN/.
Cechy, które zrealizowały określone działania promocyjne i otrzymały wsparcie  z Funduszu w roku sprawozdawczym:
­    Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu,
­    Cech Rzemiosł Różnych Środzie Wielkopolskiej,
­    Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży,
­    Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu,
­    Cech Rzemiosł Różnych  w Wągrowcu,
­    Cech Rzemiosł Różnych w Koninie,
­    Cech Rzemiosł Różnych w Lesznie,
­    Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Cechy środki wydatkowały na:
  • organizacja imprez online i wizyt studyjnych w szkołach w celu spotkania z uczniami klas 8 i ich rodzicami przedstawicieli cechów i mistrzów szkolących w CRR w Środzie Wlkp. i CRR w  Lesznie,
  • ­organizację uroczystości ślubowania klas I Rzemieślniczej Szkoły Branżowej w CRR w Koninie,
  • ­organizację święta patrona fryzjerów –wyróżnienia dla najlepszych czeladników i mistrzów szkolących w CRR w Poznaniu,
  • ­wykonanie nowej strony internetowej w celu promocji nauki zawodu w rzemiośle w CRR w Koninie,
  • ­zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów nauki zawodu w rzemiośle w CRR w Śmiglu,
  • ­promocję kształcenia zawodowego w rzemiośle /emisja reklam w mediach lokalnych, drzwi otwarte do rzemieślniczej szkoły zawodowej, druk ulotek, zakup drobnych gadżetów/ w CRR Wągrowcu,
  • ­zakup sprzętu multimedialnego i promocja nauki zawodu w mediach społecznościowych w CRR w Chodzieży, CRR w Śmiglu, CRR w Złotowie.
Działalność cechów w zakresie promocji kształcenia zawodowego w rzemiośle z powodu stanu epidemii spowodowanej COVID-19 została w roku ubiegłym poważnie ograniczona, dokumentują to przedstawione powyżej dane liczbowe.
Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2021 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR przeznaczony został m.in. na:
­- opracowanie i druk ulotek promujących zawody rzemieślnicze,
­- zakup gadżetów promocyjnych z logo WIR /zakładki, długopisy, torby/.
Z kwoty odpisu w wysokości 11.975,16 PLN wydatkowano 7.252,38 PLN tj.  60,56%.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 i brakiem możliwości organizacji przez cechy większości działań promocyjnych Rada Izby ponownie podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków Funduszu przez poszczególne cechy w roku ubiegłym na 2022 r. Tak więc w 2022r. maksymalne wsparcie poszczególnych cechów będzie się składało z sumy niewykorzystanych środków w 2021 r. i wynikającego z regulaminu odpisu na 2022 r.
FPKZwR na 2022 r. wynosi łącznie 157.441,29 PLN i utworzony został z wpłat zrzeszonych organizacji na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy WIR w 2021 r. i niewykorzystanych przez poszczególne cechy środków w 2021 r.
Wysokość  odpisu na 1 kandydata do egzaminu czeladniczego wyszkolonego przez członka cechu wynosi w 2022 r. - 27,51 PLN.
Odpis w wysokości 10% FPKZwR na 2022 r. przeznaczony na finansowanie wspólnych działań promocyjnych zainteresowanych cechów i WIR wynosi łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego 11.207,98 PLN.
Maksymalną kwotę dofinansowania z Funduszu w 2022 r., stanowiącą 75% kosztów kwalifikowanych, przypadającą na poszczególne cechy przedstawia załączona do tej informacji tabela. Poniżej zamieszczony jest aktualny Regulamin FPKZwR,w wniosek o dofinansowanie oraz bieżące informacje dotyczące Funduszu.


 
Informację  opracował: Wiesław Ratajczak