Legalizacja dokumentów

Wydane przez izby rzemieślnicze świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie  i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają legalizacji (uwierzytelnienia).

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze, co wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz. U. 2018, poz. 1267 z poźn. zm.). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych.

Na mocy ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie, na podstawie art.5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2020.725 t.j.) są dokumentami publicznymi zaliczonymi do kategorii trzeciej, jako dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z póżn.zm).  Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Procedura legalizacji/uwierzytelnienia

świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego,

zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

podzielona jest na dwa etapy

(aktualizacja sierpień 2021 r.)

I etap – ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Odpowiedzialny w Związku Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Adres siedziby (biura ZRP):

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel. (48) 22 50-44-200, praca od poniedziałku do piątku w godz.8.oo-16.oo)

W Związku Rzemiosła Polskiego osoby upoważnione dokonują legalizacji/uwierzytelnienia wyłącznie dokumentów, wystawionych przez izby rzemieślnicze tj

• Świadectwo czeladnicze

• Dyplom mistrzowski

• Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego

Do legalizacji należy przedstawić wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty.

1. Legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać: w biurze ZRP lub korespondencyjnie:

1) w biurze ZRP – osobiste dostarczenie dokumentów lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) wraz z dowodem wpłaty za legalizację - wydrukowane potwierdzenie wpłaty na konto ZRP opłaty skarbowej w wysokości 26 zł. (brak możliwości dokonania na miejscu).

W tym przypadku telefonicznie należy ustalić termin dostarczenia dokumentów: tel. (22) 5044 230 lub e-mail; zrp.@zrp.pl

2) przesłanie korespondencyjnie – przesłanie dokumentu pocztą na adres ZRP i dołączenie następujących załączników:

  • kopia przelewu wymaganych opłat (suma kwot) tj. opłata za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.) plus opłata za przesyłkę poleconą wg stawek ze strony: https://cennik.pocztapolska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html (po 1 maja 2021 r. brak możliwość opłacenia przesyłki poleconej znaczkami).

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

 

2. Płatność dokonywana w Polsce

Związek Rzemiosła Polskiego

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.

UL. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA

Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

 

3. Płatność dokonywana z zagranicy:

Związek Rzemiosła Polskiego

Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 2

ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.

UL. KRÓLEWSKA 14, 00-950 WARSZAWA

IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

Kod Swift: BREXPLPWWA1

 

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę, pod warunkiem, że została dołączona zaadresowana koperta zwrotna oraz opłata za przesyłkę zwrotną przekazana na w/w konto ZRP. W innym przypadku dokument będzie oczekiwał na osobiste odebranie z biura ZRP.

Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

II etap – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: Świadectwo czeladnicze, Dyplom mistrzowski lub Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:

Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

W MSZ legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów (uzyskanie APOSTILE) można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:

1) osobiście - osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do biura Referatu, wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument. Brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.

2) korespondencyjnie – przesłanie pocztą dokumentu na w/w adres Referatu ds. Legalizacji wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE oraz potwierdzeniem uiszczenia właściwej opłaty.

Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

 

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dla płatności z zagranicy:

• SWIFT CODE: CITIPLPX,

• IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille.  

 

 

 

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony