Część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wyboru. Zdający udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. rachunkowość zawodowa,
  2. dokumentacja działalności gospodarczej,
  3. rysunek zawodowy,
  4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
  6. podstawowe przepisy prawa pracy,
  7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarzadzania przedsiębiorstwem

Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych obejmujących powyższe tematy oraz pustą kartę odpowiedzi. Każdy temat zawiera 7 pytań.  Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający zaznacza prawidłowe odpowiedzi na karcie, zakreślając znakiem X literę A, B lub C.   Zaznaczenie co najmniej 4 prawidłowych odpowiedzi w każdym temacie gwarantuje uzyskanie oceny pozytywnej i zdanie egzaminu.

 Zachęcamy do rozwiązania wersji demonstracyjnej testu i sprawdzenia odpowiedzi z poniższą kartą!