Zasięg i działania WIR

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle z późniejszymi zmianami oraz na podstawie statutu,  który określa podstawowe zadania Izby Rzemieślniczej wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników. Zasięgiem działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu jest cała Polska.
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu obejmuje swym działaniem obszar niemal całego województwa wielkopolskiego. Skupia 43 cechy i 4 spółdzielnie rzemieślnicze, a tym samym współpracuje z ponad 5300 rzemieślnikami.
Do najważniejszych zadań Izby, która jest organem samorządu gospodarczego rzemiosła, należy reprezentowanie środowiska rzemieślników wielkopolskich w kontaktach z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicielami administracji, a także z przedstawicielami rządu. Współpraca z organami władzy przejawia się w różnych formach - nie tylko uczestniczenia przedstawicieli rzemiosła w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu, czy w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, a także Powiatowych Radach Rynku Pracy. Na co dzień Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu współpracuje także z innymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz aktywnie uczestniczy w promocji Unii Europejskiej.
Izba prowadzi szkolenia, spotkania i seminaria nie tylko dla rzemieślników i małych przedsiębiorców, ale dla wszystkich chętnych. Przy Izbie działa także Punkt Konsultacyjny, który służy pomocą z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu organizuje różnorodne i liczne szkolenia, w czasie których najlepsi prelegenci wyjaśniają rzemieślnikom i reprezentantom małych i średnich przedsiębiorstw zawiłości podatkowe, finansowe, czy marketingowe niezbędne do prowadzenia nowoczesnej firmy.
Szkolenia i przede wszystkim oświata zawodowa to zadania statutowe Izby, na które kładzie się w Poznaniu szczególny nacisk. Izba sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym, a także egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe rzemieślników. Nadzór nad poziomem szkolenia i mistrzami szkolącymi decyduje o poziomie usług świadczonych w przyszłości przez nowe kadry.
Gwarantem prawidłowego funkcjonowania WIR oraz właściwej realizacji wzrastających potrzeb klientów z sektora MŚP (Małe Średnie Przedsiębiorstwa) jest posiadany od 2002 roku certyfikat systemu zarządzania jakością. Ostatni audit niezależnej jednostki certyfikującej potwierdził, iż system zarządzania jakością w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
Z myślą o podnoszeniu poziomu kształcenia rokrocznie organizowane są przez WIR liczne konkursy, w tym także ogólnopolskie. Bierze w nich udział młodzież – uczniowie, między innymi w zawodach: fryzjer, cukiernik, piekarz.
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu czynnie współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizując i prezentując tam wielkopolskie wyroby rzemieślnicze.
Łączenie tradycji, starych rodzinnych receptur z nowoczesnym zarządzaniem i współczesnym myśleniem o rodzinnej firmie to zresztą znak szczególny Wielkopolskiego Rzemiosła, które nie tylko pozwoliło lokować na Prawach Magdeburskich Poznań, ale szczyci się najstarszymi cechami rzeźników i włókienników w Polsce. Nic więc dziwnego, że to właśnie tu w Wielkopolsce idee pozytywistycznego myślenia o gospodarce i ciężka praca pokoleń zaowocowała dzisiejszą pomyślnością całego regionu. Dzięki staraniom Izby i wielkopolskich piekarzy i cukierników słodkim symbolem Poznania stał się Rogal Świętomarciński, który uzyskał, podobnie jak oscypek, renomę w całej Polsce i unijny certyfikat jakości.  

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony