Organy statutowe

 
Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej są:
 
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby:
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli m.in. ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy roczne i wieloletnie, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Rady oraz zrzeszonych organizacji, wybiera Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, uchwala zasady gospodarki finansowej Izby. Przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, tj. Starszy Cechu lub Podstarszy, Przewodniczący Rady Spółdzielni lub Zastępca Przewodniczącego i delegat wybrany przez walne zgromadzenie organizacji.
 
Prezydium w kadencji  2018-2022
Prezydium powoływane jest przez Radę Izby. Do kompetencji Prezydium należy podejmowanie decyzji w sprawach nagłych oraz inicjowanie działań o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Izby i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.
 
Skład Prezydium:
Prezes Izby Jerzy Bartnik - Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu
Zastępcy Prezesa:
Stanisław Marczak - Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
Antoni Odzimek  -  Cech Rzemiosł Różnych w Śremie
Karol Pufal  - Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie
Marek Skoraszewski - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
Marian Tyrzyk - Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu
Sekretarz Jacek Marcinkowski - Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu
 
Rada Izby
Rada w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby i posiada funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie do jej kompetencji oraz zarządzające i wykonawcze. Rada jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Rady należy m.in. uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych, składanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych lub dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z wykonywaniem funkcji zarządzających i wykonawczych, przekraczających zakres zwykłego zarządu i nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów statutowych Izby, w tym również w sprawach zobowiązań kredytowych.
                        Skład Rady Izby w kadencji  2018-2022

 

 
Prezes Izby - Jerzy Bartnik - Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu
Zastępcy Prezesa: 
Stanisław Marczak - Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
Antoni Odzimek  -  Cech Rzemiosł Różnych w Śremie
Karol Pufal  - Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie  
Marek Skoraszewski - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
Marian Tyrzyk - Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu
 
Członkowie Rady:
REGION MIASTA POZNANIA
Adam Gołembowski – Spółdzielcza Hurtownia Rzemiosła w Poznaniu
Jacek Marcinkowski – Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu
Stanisław Marczak – CRR w Poznaniu
 
REGION POZNAŃSKI
Piotr Kasprzak – Cech Stolarzy Swarzędzkich
Antoni Odzimek – CRR w Śremie
Włodzimierz Szymański – CRR w Nowym Tomyślu
       
REGION KALISKI
Andrzej Smelczyński – Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu
 
REGION KONIŃSKI
Wojciech Basiński – CRR w Turku
Marek Skoraszewski – CRR w Koninie
Jerzy Wilkowski – CRR w Słupcy
 
REGION LESZCZYŃSKI
Piotr Kortylewski – CRR w Rawiczu
Zdzisław Smolibowski – CRR w Lesznie
Marian Tyrzyk – CRR w Gostyniu
 
REGION PILSKI
Michał Kaniewski – CRR w Wągrowcu
Jan Wojciech Kapela – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie
Karol Pufal – CRR w Złotowie
 
Komisja Rewizyjna w kadencji  2018-2022
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady.
Przewodniczący Stanisław Butka - Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 
Marek Łeske – Powiatowy CRR-MiŚP w Grodzisku Wlkp. 
Zbigniew Szpilewski - CRR w Kole
Benon Zboralski – CRR w Gostyniu
Alojzy Brzeziński – CRR w Wągrowcu
 
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w kadencji  2018-2022
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
Przewodniczący Czesław Przybyła - Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu
Marceli Uciński – CRR w Kole
Stanisław Pirch - Cech Rzemiosł Różnych w Pile
Szymon Kwaśnik - CRR w Zbąszyniu
 
Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego
Stanisław Marczak – CRR w Poznaniu
Antoni Odzimek – CRR w Śremie
Włodzimierz Szymański – CRR w Nowym Tomyślu
Wojciech Basiński – CRR w Turku
Marek Skoraszewski – CRR w Koninie
Karol Pawlak – Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
Zdzisław Smolibowski – CRR w Lesznie
Jerzy Bartnik – Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu
Michał Kaniewski – CRR w Wągrowcu
Karol Pufal – CRR w Złotowie
Hieronim Jurga - Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu
Piotr Gróźniak - Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
Maciej Tylkowski - CR Włókienniczych w Poznaniu