Organy statutowe

 
Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej są:
 
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby:
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli m.in. ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy roczne i wieloletnie, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Rady oraz zrzeszonych organizacji, wybiera Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, uchwala zasady gospodarki finansowej Izby. Przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, tj. Starszy Cechu lub Podstarszy, Przewodniczący Rady Spółdzielni lub Zastępca Przewodniczącego i delegat wybrany przez walne zgromadzenie organizacji.
 
Prezydium w kadencji  2023-2027
Prezydium powoływane jest przez Radę Izby. Do kompetencji Prezydium należy podejmowanie decyzji w sprawach nagłych oraz inicjowanie działań o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Izby i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.
 
Skład Prezydium:
Prezes Izby Marek Skoraszewski
Zastępcy Prezesa:

Jacek Marcinkowski
Włodzimierz Szymański
Zdzisław Smolibowski
Karol Pufal

Michał Kaniewski - Sekretarz Prezydium Rady

Rada Izby
Rada w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby i posiada funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie do jej kompetencji oraz zarządzające i wykonawcze. Rada jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Rady należy m.in. uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych, składanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych lub dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z wykonywaniem funkcji zarządzających i wykonawczych, przekraczających zakres zwykłego zarządu i nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów statutowych Izby, w tym również w sprawach zobowiązań kredytowych.
                        Skład Rady Izby w kadencji  2023-2027
 
Prezes Izby - Marek Skoraszewski - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
Zastępcy Prezesa: 

Jacek Marcinkowski - Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu
Włodzimierz Szymański - CRR w Nowym Tomyślu
Zdzisław Smolibowski – CRR w Lesznie
Karol Pufal – CRR w Złotowie

 

Członkowie Rady:
Katarzyna Mojzykiewicz – Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu
Maciej Tylkowski - Cech Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu
Piotr Kasprzak – Cech Stolarzy Swarzędzkich
Antoni Odzimek – CRR w Śremie
Andrzej Smelczyński – Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu
Wojciech Basiński – CRR w Turku
Henryk Graczyk - CRR w Słupcy
Karol Pawlak – Powiatowy CR i Przedsiębiorczości w Kościanie
Michał Kaniewski – CRR w Wągrowcu
Krzysztof Fórman - CRR w Czarnkowie
 
Komisja Rewizyjna w kadencji  2023-2027
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady.
Przewodniczący Stanisław Butka - Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 
Sławomir Jokś – Powiatowy CRR-MiŚP w Grodzisku Wlkp. 
Zbigniew Szpilewski - CRR w Kole
Benon Zboralski – CRR w Gostyniu
Maciej Sierszulski - CRR w Wągrowcu
 
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w kadencji  2023-2027
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.
Przewodniczący Czesław Przybyła - Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu
Krzysztof Ziętek - CRR w Środzie Wlkp.
Ryszard Włodarczyk - CRR w Turku
Grzegorz Orłowski - CRR w Lesznie
Ryszard Woźny - CRR w Trzciance
 
Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego
Krzysztof Fórman
Henryk Graczyk
Hieronim Jurga
Michał Kaniewski                 
Piotr Kasprzak
Karol Pawlak                        
Karol Pufal                            
Marek Skoraszewski
Zdzisław Smolibowski         
Włodzimierz Szymański        
Bolesław Topolski
Maciej Tylkowski
Krzysztof Ziętek

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony