Polski Ład 2.0.

28 Czerwiec 2022, wyświetleń: 362,

Szereg nowych rozwiązań modyfikujących


W Dzienniku Ustaw z 2022 r., poz. 1265 opublikowana została ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw, zwana potocznie Polskim Ładem 2.0. Ustawa zawiera szereg nowych rozwiązań modyfikujących niektóre rozwiązania zawarte w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105) obowiązujące od 1 stycznia tego roku, zwane Polskim Ładem. Nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 wejdzie w życie 1 lipca br.
Najważniejsze ustalenia wynikające z nowelizacji:
1. Utrzymany zostanie próg skali podatkowej 120 tys. zł oraz kwota dochodu wolnego od podatku – 30 tys. zł.
2. Zlikwidowana zostanie całkowicie ulga dla klasy średniej, a w zamian obniżona zostanie z 17% do 12 % pierwsza stawka skali podatkowej.
3. Zmniejszy się kwota pomniejszająca podatek z 425 zł do 300 zł miesięcznie, czyli z 5100 zł do 3600 zł rocznie, jest to konsekwencja obniżenia stawki skali podatkowej z 17 % do 12 %. Nowe przepisy będą miały zastosowanie w odniesieniu do całego 2022 r. Zgodnie z nimi będzie sporządzane rozliczenie roczne PIT za 2022 r.
4. Wprowadzone zostanie jednorazowe rozwiązanie polegające na obliczeniu hipotetycznego podatku. Gdyby bowiem okazało się, że któryś z podatników stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę. Podatnicy nie będą musieli sami tego sprawdzać. Zrobi to za nich z urzędu Krajowa Administracja Skarbowa. O tym, że taki zwrot się należy, podatnik dowie się w ciągu 21 dni od złożenia zeznania rocznego za 2022 rok.
5. Od 1 lipca br. płatnicy nie będą już musieli podwójnie obliczać zaliczek, czyli według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. i według zasad z 2021 r. Te nowe zasady płatnicy zastosują od 1 lipca br., niezależnie od tego, za jaki miesiąc będą wypłacać wynagrodzenie.
6. Z obniżki stawki PIT z 17 % do 12 % skorzystają również przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. Nie obejmie ona natomiast przedsiębiorców rozliczających się według liniowej 19-procentowej stawki PIT, na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Dlatego dla nich przewidziano inne rozwiązanie – możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną zapłaconą za siebie i za osoby współpracujące – do łącznej wysokości rocznego limitu. W 2022 r. ma on wynieść 8700 zł, od 2023 r. będzie co roku waloryzowany.
- Ryczałtowcy odliczą od przychodu 50% zapłaconej składki, zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące.
- Z kolei rozliczający się według karty podatkowej odliczą od kwoty podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego 19 % zapłaconej składki zdrowotnej.
Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową potrącą odpowiednio od dochodu do opodatkowania, przychodu bądź ustalonego podatku zapłaconą składkę zdrowotną za pierwsze półrocze już w lipcu i zredukują w ten sposób wysokość zaliczki na podatek za czerwiec.
7. Nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 wprowadza dla części przedsiębiorców możliwość zmiany  wybranej już na 2022 r. formy opodatkowania. Chodzi o tych, którzy wybrali na ten rok ryczałt ewidencjonowany lub liniowy PIT – będą oni mogli zmienić swoją decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej. Nie będzie można natomiast przejść z liniowego PIT na ryczałt ewidencjonowany ani odwrotnie. Nie będzie też można odejść od zasad ogólnych (czyli według skali podatkowej) i wybrać ryczałt lub liniowy PIT. Ryczałtowcy będą mogli przejść na skalę podatkową (12 % i 32 % PIT):
- po zakończeniu roku i to nawet do 30 kwietnia 2023 r., bo taki będzie nowy termin ich rocznego rozliczenia (złożenia PIT-28), lub
- już od 1 lipca br. (o czym będą musieli poinformować do 22 sierpnia br.).
Jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi po zakończeniu roku, będzie dotyczyła dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Warunkiem będzie więc prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i to już za cały 2022 r. Nie będą musieli tego robić ryczałtowcy, którzy przejdą na zasady ogólne od 1 lipca br. W takiej sytuacji za pół roku rozliczą się z ryczałtu ewidencjonowanego, a za drugie pół według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Ci, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, nie będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem – w przeciwieństwie do podatników, którzy wybiorą skalę podatkową za cały 2022 r. Natomiast podatnicy, którzy wybrali na ten rok liniowy 19 % PIT, będą mogli zmienić swoją decyzję i wybrać skalę podatkową po zakończeniu roku. Zmianę tę zgłoszą w rocznym zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2023 r. Zmiana sposobu opodatkowania mimo zakończonego roku podatkowego będzie możliwa tylko w odniesieniu do 2022 r. W kolejnych latach podatnicy będą wybierać formę opodatkowania tak jak dotychczas, czyli zasadniczo do 20 lutego danego roku.
8. Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany związane z oświadczeniem PIT-2. Podatnik będzie mógł złożyć ten formularz maksymalnie trzem płatnikom. Wskaże im, o jaką część kwoty zmniejszającej podatek mają pomniejszać zaliczkę. Dziś PIT-2 podatnik można złożyć wyłącznie jednemu pracodawcy. Również z początkiem przyszłego roku pojawi się możliwość składania PIT-2 przez podatników uzyskujących przychody z umów cywilnoprawnych. Zmieni się też sam formularz PIT-2. Podatnicy będą mogli w nim wskazać różne dodatkowe elementy wpływające na wysokość zaliczki na PIT. Podatnik będzie wskazywał nie tylko, czy pracodawca ma uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek, ale również np., jakie ma stosować koszty uzyskania przychodów, a także czy podatnik zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.
9. Od 2023 r. obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęci:
- komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej,
- akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do niej wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.
10. Komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą zobowiązani zacząć płacić składki na ubezpieczenia społeczne.
11. Ujednolicone zostaną terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Wszystkie te zeznania będą składane od 15 lutego do 30 kwietnia.
12. Z 17 % do 12 % zostanie obniżona stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od tzw. małych umów zlecenia (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT). Chodzi o przychody nieprzekraczające 200 zł z tytułów działalności wykonywanej osobiście.
13. Bez zmian pozostanie limit przychodów zwolnionych z PIT – do 85 528 zł rocznie (u podatników rozliczających się według skali podatkowej dochodzi jeszcze 30 tys. kwoty wolnej od podatku). Ze zwolnienia tego korzystają:
- osoby do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT),
- osoby wracające z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT),
- rodzice co najmniej czwórki dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT),
- pracujący seniorzy (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).
14. Z 300 zł do 500 zł wzrośnie limit odliczenia od dochodu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związku zawodowego. Przypomnijmy, że preferencję tę wprowadził Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. Teraz limit zostanie podwyższony wstecz. Przepis nowelizacji w tym zakresie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r., ale będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku roku.
15. Od 2023 r. zmieni się ulga na zabytki zwana potocznie „pałacyk plus”. Przede wszystkim przestanie już przysługiwać przy zakupie zabytku. Natomiast przy wydatkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pojawią się dodatkowe warunki. Chcąc skorzystać z ulgi, trzeba będzie uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie takich prac. Po poniesieniu tego wydatków trzeba będzie natomiast uzyskać od niego zaświadczenie potwierdzające ich wykonanie. Połowę poniesionych wydatków będzie można odliczyć w zeznaniu składanym po otrzymaniu tego zaświadczenia.
16. Nowelizacja oznacza całkowite wycofanie się i to jeszcze w 2022 r. z tzw. abolicji podatkowej, czyli przejściowego 8% ryczałtu. Żaden podatnik z niej nie skorzysta, bo – wedle obecnie obowiązujących przepisów – wnioski o abolicję i tak można byłoby składać dopiero od 1 października 2022 r. Tym samym uchylone zostaną art. 27–49 Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).
17. Nowelizacja odracza też obowiązek przekazywania fiskusowi plików JPK_CIT i JPK_PIT (czyli ustrukturyzowanych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji przychodów). Nie wejdzie on w życie od 2023 r. Podatnicy, którzy przesyłają JPK _VAT, przekażą po raz pierwszy JPK_CIT lub JPK_PIT dopiero za 2025 r., a pozostali podatnicy – za 2026 r. Natomiast podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku przekroczy równowartość 50 mln euro, prześlą JPK_CIT już za 2024 r


 


Ankieta