Umowy o zarządzanie PPK

22 Kwiecień 2021, wyświetleń: 363,

Czas do jutra


Od 1 stycznia 2021 r. ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342/ stosuje się m. in. do najmniejszej grupy pracodawców /którzy na 31.12.2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób/. Podmioty powyższe  /podmioty zatrudniające/ mają czas na zawarcie z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia br., a umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych do 10 maja br.
Definicję osoby zatrudnionej zawiera art. 2 ust. 1 pkt.18 ustawy o PPK. Do grupy osób zatrudnionych oprócz osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę zalicza się też m. in. zleceniodawców, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu.
W  imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia /które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK/, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK automatycznie /bez konieczności uzyskania ich zgody/. Dla osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, umowę o prowadzenie PPK zawiera się tylko na ich wniosek.
Zgodnie z art.13 ust.1 pkt. 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy nie stosuje się m. in. do mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art.7 ust.1 pkt.1  ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-55 lat złożyli deklaracje o rezygnacji z dokonania zgłoszenia do PPK.
Obowiązkowi przynależności do PPK nie podlegają osoby współpracujące z pracodawcą. Bycie osobą współpracującą stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych i nie zmienia tego fakt, że osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z przepisami o PPK  pracownicy młodociani do ukończenia 18 roku życia nie podlegają obowiązkowi podlegania zgłoszeniu do PPK. Jednak z dniem ukończenia 18 roku życia na potrzeby PPK następuje utrata statusu pracownika młodocianego, a zatem po upływie 3 miesięcy  od dnia ukończenia 18 roku życia – takiego pracownika należy zgłosić do PPK, chyba że pracownik złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Powyższe opracowanie ma charakter informacyjny. Szczegółowych informacji udzielają instytucje finansowe obsługujące PPK oraz zawarte są w ustawie o PPK. 
Z poważaniem
 
Z-ca Dyrektora -Wiesław Ratajczak

Ankieta