Tarcza Finansowa PFR 1.0

23 Kwiecień 2021, wyświetleń: 449,

Rozpoczął proces rozliczania subwencji


Informujemy iż Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął proces rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Formularz Oświadczenia o umorzeniu będzie udostępniany na bieżąco firmom w ich bankowości elektronicznej dokładnie rok po otrzymaniu subwencji. Formularz dla pierwszych firm, które skorzystały z Tarczy 1.0 najwcześniej jest dostępny od 19 kwietnia 2021 roku. Dane zawarte w formularzu należy potwierdzić i uzupełnić o żądane dane. Ponadto należy złożyć oświadczenie w zakresie wypełnienia innych warunków umowy subwencji. Wymagane dokumenty należy przesłać w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.  Cały proces rozliczania subwencji odbywa się za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek. Po zakończeniu rozliczenia przedsiębiorca otrzyma tą samą drogę informację i decyzję o kwocie umorzenia oraz kwotę subwencji do spłaty w przypadku nie przyznania pełnego umorzenia.
 
Zgodnie z § 5 ust.4 Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza finansowa PFR dla mikro- małych i średnich firm” /wersja z 28 kwietnia 2021 r./ MŚP najbardziej dotknięte skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19 będą zwolnione z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.  Przedsiębiorcy ubiegający się o całkowite zwolnienie będą musieli spełnić łącznie cztery warunki:
1. zakres ich działalności wykonywanej i zgłoszonej w CEIDG lub KRS wg stanu na 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej  jeden z wyspecyfikowanych, zgodnie z PKD 54 rodzajów działalności,
2. w okresie od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającej zwrotowi nie zaprzestali prowadzenia działalności /również nie zawiesili jej prowadzenia/, nie rozpoczęli procesu likwidacji, lub nie otworzyli postępowania upadłościowego /restrukturyzacyjnego/,
3. odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży:
a) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,   lub
b) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
4. nie posiadali na dzień 31 grudnia 2019 r. statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt.18 Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu /Dz. Urz. U.E. L187/1/. 
Powyższe opracowanie ma charakter informacyjny. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera Regulamin  ubiegania się o udział w Programie PFR oraz powinny ich udzielać banki finansujące. Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje o całym procesie rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dostępne są stronie  internetowej PFR: 
 
Z-ca Dyrektora Wiesław Ratajczak
 
 
 
 

 


Ankieta