Tarcza antykryzysowa 8.0

30 Marzec 2021, wyświetleń: 1543,

Informacje dla przedsiębiorców


Informujemy iż w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 371 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Powyższe rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia br. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
 
Przedmiotowe rozporządzenie rozszerza krąg beneficjentów odnośnie 
1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
2. Świadczenia postojowe
3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
4. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub  Fundusz Emerytur Pomostowych.
 
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, którzy  na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.A.
Wnioskujący o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą musieli wykazać, że przychód z ich przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
 
Wnioski o pomoc przedsiębiorcy mogą składać do 31 marca 2021 r.
 
Świadczenia postojowe
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19 /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm./.
Pomoc przewidziana jest w zależności od kodów PKD przeważającej działalności i tak:
 
1. jednokrotnie o świadczenie mogą wnioskować przedsiębiorcy o przeważającej działalności wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 
 
2. dwukrotnie o świadczenie  mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD  91.02.Z,
 
3. maksymalnie trzykrotnie  o świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
 
Warunkiem niezbędnym, jaki trzeba spełnić by ubiegać się o świadczenie postojowe jest wykazanie, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Wniosek o świadczenie postojowe można składać w ciągu 3 miesięcy  od miesiąca,  w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Również ta pomoc uzależniona jest od kodów PKD przeważającej działalności i tak:
1. dwukrotnie o świadczenie  mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
2. trzykrotnie  o świadczenie  mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z , 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
 
Aby otrzymać dotację od starosty trzeba wykazać, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
O dotację mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do 31 maja 2021 r. W  przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
 
Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub  Fundusz Emerytur Pomostowych.
O zwolnienie ze składek mogą ubiegać się płatnicy składek w zależności od zgłoszonego kodu PKD przeważającej działalności, za:
1. styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 
2. grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
3. luty 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
- pod warunkiem złożenia do dnia 31 marca 2021 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych  za te okresy.
Płatnicy składek ZUS, aby ubiegać się o tę formę pomocy muszą ponadto wykazać, że ich przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeśli byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 listopada 2020 r. 
 
Ocenę spełnienia warunku w zakresie kodu PKD przeważającej działalności we wszystkich przedstawionych formach pomocy dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na dzień 30 listopada 2020 r.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego br. weszło w życie 28 lutego 2021 r. Z tym dniem straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia br. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. /Dz. U. z 2021 r., poz. 152/.
 
Przedstawione opracowanie ma charakter informacyjny. Prosimy o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym członkom Cechu. 
 
Opracował:
Zastępca Dyrektora WIR w Poznaniu
Wiesław Ratajczak
 

Ankieta