Tarcza Antykryzysowa 3.0

18 Maj 2020, wyświetleń: 2541,

Zmiany osłonowe


Uprzejmie informujemy iż w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 w większości weszły w życie z dniem 16 maja br. Najważniejsze zmiany zawarte w tej ustawie dotyczące ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami: poz. 567, 568, 695 – artykuły tej ustawy w nawiasie/ są następujące:

 

Art. 46, pkt 15 - świadczenie postojowe /art. 15zq ust.4/
Ze świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r. – dotychczas obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.

 

Art. 46, pkt. 16 - mikropożyczka  /art. 15zzd ust.1/
 Analogicznie z mikropożyczki będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.  – dotychczas obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.

 

Art. 46, pkt. 41-44 - zwolnienie ze składek ZUS /art. 31zo ust.2a, 2b, 31zp, 31zr, 31zu/

1.Rozszerzono krąg przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS za kwiecień – maj 2020 r. 

 

2. Zwolnienie będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy:

 

a) opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz spełnili następujące warunki:

 •  prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15.681 zł, a dochód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000 zł.

b) korzystają z tzw. „ulgi na start” (m.in. przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne) oraz spełnili następujące warunki: 

 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 15.681 zł;
 • jeżeli przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie będzie wyższy niż 15.681 zł, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7.000 zł.

Art. 46, pkt. 17 - dofinansowanie również na niepełnosprawnego pracownika /art. 15zze1/
Pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie części wynagrodzeń, a także należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z FP przyznawanego przez starostę, również dla pracowników niepełnosprawnych – w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie będzie w tym przypadku obowiązywało obostrzenie dotyczące tego, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Art. 46, pkt. 1-2 - dodatkowy zasiłek opiekuńczy /art. 4, 4a/ 

 • Od 25 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki wyłącznie nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osoba dorosłą w razie zamknięcia analogicznych jak obecnie placówek – maksymalnie przez 14 dni. 
 • Możliwość otrzymania zasiłku nawet w razie otwarcia tych placówek w czasie trwania pandemii COVID-19 – maksymalnie przez 14 dni – okres ten wlicza się do okresu wskazanego w pkt. 1 powyżej.
 • Do 24 maja 2020 r. przedłużono prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego  opiekunom dzieci pełnosprawnych w związku z zamknięciem odpowiednich placówek spowodowanych epidemią koronawirusem /rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2020 r., Dz. U. poz. 790/ . 

 

Art. 46, pkt. 13 – zatrudnianie cudzoziemców /art. 15z5- 15z9/

 • Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, uzyskania nowego zezwolenia na pracę (w tym sezonową) lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
 • Wydłużono termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 -  do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni bez obowiązku wymiany tych dokumentów. 
 • Wprowadzono możliwość podejmowania pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia, w przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 roku lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 roku

 

Art. 46, pkt. 21 - postępowania procesowe – nowe zasady prowadzenia rozpraw /art. 15zzs1 – 15zzs5/

 • Możliwe będzie prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji.
 • „Tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących (choć nie wiadomo jak sądy miałyby to oceniać).
 • sąd będzie mógł jeśli przeprowadzono wszystkie dowody zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, ale najpierw będzie musiał odebrać na piśmie stanowiska stron.

Art. 10 - zmiany w zakresie danych zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych

W zgłoszeniu do ubezpieczeń pracodawca będzie dodatkowo wskazywał zawód wykonywany przez pracownika.

 

Art. 52 - potrącenia z wynagrodzenia

 • Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 
 • Członek rodziny to: małżonek albo rodzic wspólnego dziecka, dziecko do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 lat i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 

Art. 53 - zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r.

 

Wprowadzono zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku / jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego/.

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny. Szczegóły oraz tryb ubiegania się o poszczególne formy wsparcia prezentowane są na rządowych stronach internetowych oraz ZUS, starostw i urzędów pracy.

 

                                                                                                            Z-ca Dyrektora

                                                                                                          Wiesław Ratajczak

 


Ankieta