Polski Ład zapowiedź

13 Grudzień 2021, wyświetleń: 1539,

Zmiany w ustawie


Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105), która jest częścią Polskiego Ładu. Wprowadza ona zmiany w 26 ustawach, w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zmiany:
- zlikwidowanie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku /7,75%/ – dotyczy to wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki, czyli zarówno pracowników, zleceniobiorców, emerytów, jak i przedsiębiorców;
- uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od dochodu przedsiębiorców, przy czym dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych będzie ona wynosić 9 proc. podstawy wymiaru – nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia /2022 r. - 270,90 zł. miesięcznie/, a dla płacących liniowy PIT – 4,9 proc. podstawy wymiaru – nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia / 2022 r. - 270,90 zł. miesięcznie/, natomiast u ryczałtowców wyniesie 9 proc. od różnych podstaw wymiaru, w zależności od wysokości przychodów:
• 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł.,
• 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 300 tys. zł.,
• 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.
Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy, którą stanowi minimalne wynagrodzenie w danym roku /w 2022 r. – 3 010 zł., tj. składka zdrowotna – 270,90 zł./,
- zmieniony został dla większości płatników termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne:
• do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
• do 15 dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną – spółki kapitałowe, spółdzielnie stowarzyszenia, fundacje,
• do 20 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek, czyli osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia - obecnie jest to 10 dzień miesiąca), spółki osobowe /jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne/,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, która będzie przysługiwać pracownikom oraz przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej i pozwoli zniwelować skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, przy czym naliczanie ulgi będzie obowiązkiem pracodawcy jako płatnika zaliczki na PIT. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby o dochodach od 68 412 zł. do 133 692 zł. rocznie, czyli miesięcznie od 5 701 zł. do 11 141 zł.,
- podwyższenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł;
- podwyższenie progu podatkowego do 120 tys. zł. /17%/po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka PIT w wysokości 32%;
- obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych m.in. dla osób wykonujących określone zawody medyczne do 14 % (zamiast dotychczasowych 17 %) oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12 % (wcześniej było 15 %);
- wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
- zastąpienie dotychczasowego preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców odliczeniem 1500 zł rocznie od podatku;
- nowe zwolnienia z PIT dla: osób powracających z zagranicy, rodziców co najmniej czwórki dzieci, seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia bądź prowadzić firmę;
- nowe ulgi dla przedsiębiorców (ulga na robotyzację, zmiany w ulgach B+R i IP Box, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga konsolidacyjna);
- zwiększenie atrakcyjności estońskiego CIT;
- wprowadzenie w CIT podatku minimalnego w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania;
- ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników PIT i CIT poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od ujawnionych dochodów w wysokości 8 proc. podstawy opodatkowania;
- wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się przez podatników w ramach grup VAT;
- nową możliwość szybkiego zwrotu VAT (w terminie 15 dni) dla podatników bezgotówkowych;
- obniżenie limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł;
- nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł;
- wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego jako narzędzia dla organów podatkowych umożliwiającego sprawdzenie podatnika, czy wystawił paragon fiskalny.
Przedstawiony materiał prosimy traktować jako sygnalną informację. Wszystkie zmiany zawarte są w sygnalizowanej na wstępie ustawie.


Opracował: Wiesław Ratajczak
                           

 


Ankieta