Garść informacji

06 Kwiecień 2020, wyświetleń: 3532,

Pracodawcy coś dla Was


Do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 
na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
oraz  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 
Do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu docierają informacje, iż niektórzy pracodawcy wysyłają do zatrudnionych młodocianych sms-y informujące, że z powodu pandemii dana firma zawiesza lub likwiduje działalność, a uczeń otrzyma niebawem świadectwo pracy. Zdarzają się również przypadki wymuszania na młodocianych pracownikach rozwiązywania umów na mocy porozumienia stron.
 
Uważamy, że stosowanie tego typu praktyk jest niedopuszczalne i sprzeczne z obowiązującym prawem.
 
Przypominamy, że obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2020 roku przepisy tzw. „Tarczy Antykryzysowej” nie zmieniły regulacji ujętych w Kodeksie Pracy, co oznacza, że nadal obowiązują kodeksowe unormowania w zakresie rozwiązywania umów o pracę. Wobec pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i przyuczenia do wykonywania określonej pracy przy rozwiązywaniu umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, z uwzględnieniem treści przepisu szczególnego, tj. art. 196 Kodeksu Pracy. Stanowi on, że:
 
Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
Zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 
Terminy te mają również zastosowanie do umów o przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
 
Wypowiedzenie wręcza się na koniec miesiąca, a bieg terminów wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po dokonaniu wypowiedzenia.
 
Oczywiście dopuszczalna jest również inna forma rozwiązania umowy z młodocianym pracownikiem przewidziana w art. 30 § 1 Kodeksu Pracy, tj. rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika młodocianego głownie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. (art. 52 Kodeksu Pracy).
 
Rozwiązanie umów na mocy porozumienia stron może nastąpić gdy obie strony umowy, tj. pracodawca i młodociany pracownik akceptują taki sposób rozwiązania umowy widząc w nim obopólne korzyści. Forma ta nie może być jednak nadużywana przez pracodawcę poprzez przymus i stosowanie nacisku wobec młodocianego pracownika, by uległ i zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 
Zupełnie niedopuszczalne jest wysyłanie młodocianemu sms-a z informacją, że umowa zostaje rozwiązana i niebawem otrzyma on świadectwo pracy.
 
            Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3)i takiej formy należy przestrzegać.
 
            W związku z powyższym prosimy by w omawianej materii stosować inne narzędzia zgodne z prawem pracy i odstąpić od niedozwolonych praktyk przy rozwiązywaniu umów
o pracę z młodocianymi pracownikami.
 
            Przypominamy, że zgodnie a przepisami art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568 (tzw. „Tarczy antykryzysowej”), pracodawca zwalania młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy, gdy nie funkcjonują placówki oświatowe. Wówczas nie ma obowiązku wypłacania młodocianemu wynagrodzenia.
 
Ma to związek z refundacją gdyż przy niewypłacaniu wynagrodzenia prawo do refundacji nie będzie przysługiwało.
 
            Nie jest to rozwiązanie spełniające pełnię oczekiwań pracodawców, niemniej może czasowo wstrzymać masowe zwolnienia młodocianych pracowników z zakładów pracy.
 
 
Tomasz Wika Dyrektor Izby
Konrad Wnuk Radca Prawny
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
w Poznaniu

Ankieta