Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie III 2022 r. – V 2022 r. wynosi nie mniej niż:

  • ­    I rok nauki/5%/ – 299,75 zł.,
  • ­   II rok nauki/6%/ – 359,71 zł.,
  • ­   III rok nauki/7%/ – 419,66 zł.,
  • ­   przyuczenie do wykonywania określonej pracy/4%/ -  239,80 zł

Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2022r. wynosi:

  • ­    pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1.662,97 zł.,
  • ­   pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:
  •     I rok /5%/  - 221,73 zł.
  •     II rok /6%/  -  266,07 zł.
  •     III rok /7%/  -  310,42 zł.
  • ­    pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 2.217,29 zł.

Podstawa:  4.434,58 zł. /wynagrodzenie z II półrocza 2019 r./  
Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2022 r., w  tym – 75%  do 31 maja 2022 r.