Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu sprawdzającego dla pracowników młodocianych pobierz klauzulę

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - pobierz wniosek.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech. - pobierz druk zaświadczenia
  4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów. – pobierz zgodę
  5. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty

 .

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony