Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu sprawdzającego dla osób dorosłych – pobierz klauzulę

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu - pobierz wniosek
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz zaświadczenie
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty