Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu mistrzowskiego – pobierz klauzulę

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz wniosek
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym dyplomie mistrzowskim.
  5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  6. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty.

Uwaga!

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony