Wsparcie finansowe firm szkolących

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie:

 1. refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń

  Refundacja wypłacana jest w trakcie trwania nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Uzyskanie jej jest możliwe po złożeniu przez pracodawcę wniosku o zawarcie umowy w/w sprawie do centrum edukacji i pracy młodzieży OHP właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Wniosek zawierać powinien m. in. wykaz imienny młodocianych pracowników, na których chce podpisać umowę o refundację. Do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe (oryginały lub poświadczone kopie) umów o pracę z młodocianymi, zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, informacje określone w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w centrum edukacji OHP w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych lub dotyczący młodocianych, którzy kontynuują naukę zawodu u nowego pracodawcy w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy w określonych w przepisach przypadkach, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

  Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),
  • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

    

 2. dofinansowania kosztów kształcenia
  Dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane jest po zakończeniu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, które odbywało się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, oraz jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),

  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa wyżej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy,

 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

 • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

Podstawa prawna:
 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 865)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)