Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu i przyuczenia najlepiej dokonać w cechu.

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z pracownikiem młodocianym tj.

 • rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • czas trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób realizacji obowiązku szkolnego,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia.


Związek Rzemiosła Polskiego przygotował wzór druku umowy, który jest dostępny w cechach i izbach rzemieślniczych.

Według tego wzoru strony umowy powinny ustalić także:

 • czy umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony czy określony (w tym przypadku nie przysługuje refundacja),
 • sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego,
 • rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej,
  • Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jego potrzeb to umowy mogą być zawarte na czas określony.
  • Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są, jako pracownicy młodociani.
  • W okresie nauki zawodu młodociany musi dokształcać się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.   

 Wzór umowy o pracę

 

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony