Projekt REGROW Rekrutacja pracowników młodego pokolenia

Program: PROGRAM Erasmus +

Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy

Partnerzy:

1 Hanse-Parlament (HP), Niemcy (Lead Partner) (partner wiodący)

2 Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH (BAHH), Niemcy

3 Izba Rzemieslnicza w Opolu (CCO), Polska

Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu (WCCP), Polska

5 MTU EESTI KAUBANDUS-TOOSTUSKODA (ECCI), Estonia

6 International Business College (IBC), Dania

7 ARBEIT UND ZUKUNFT EV (A&Z), Niemcy

Partnerzy transferowi: 50 izb oraz 20 uniwersytetów/szkół wyższych z 13 państw

Wielu przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność w krajach wspólnotowych zauważa zmniejszanie się liczby młodych wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w sektorze MŚP. Takie zjawisko ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw ma problemy we właściwym zintegrowaniu nowo pozyskanych pracowników w przedsiębiorstwie i budowaniu relacji opartej na wzajemnej satysfakcji i zaufaniu. 

Głównym celem projektu jest poprawa opisanej sytuacji, z uwzględnieniem perspektyw obu stron: zarówno pracodawcy jak i pracownika. W ramach projektu powstaną instrumenty, dobre praktyki oraz modele cyfrowe do zarządzania zasobami ludzkimi, jak również programy szkoleniowe i różne narzędzia dla kadry zarządzającej pomocne we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z rezultatów będzie pakiet narzędzi do analizy kompetencji, umiejętności i aspiracji do zastosowania w rozpoznawaniu możliwości pracowników i w odpowiednim przydzielaniu im zadań.  Umożliwi on także porównanie pomysłów pracowników z celami przedsiębiorstwa. Także program ,,szkoleń dla szkolących”,  będzie jednocześnie wdrażany i prowadzony przez szkoły wyższe i uniwersytety, zagwarantuje właściwe użycie modeli cyfrowych i pakietów narzędzi oraz wysoką jakość treści merytorycznych. Grupami docelowymi projektu będą właściciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy sektora MŚP, chcący dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników. Dalszymi grupami docelowymi są doradcy, nauczyciele i specjaliści izb, stowarzyszeń i instytucji otoczenia biznesu i szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

O1 – koncepcja digitalizacji w celu wsparcia zarządzania personelem

O2 – pakiet narzędzi do określenia kompetencji personalnych i priorytetów pracowników, jak również do porównania ich z celami przedsiębiorstwa

O3 – Program szkoleniowy ,,Ocena kompetencji”

O4 – Program szkoleniowy dla kadry zarządzającej MŚP

O5 – Program szkoleniowy dla mentorów

O6 – Zbiorcze zestawienie w formie podręcznika