Rejestr-BDO

Informujemy, iż od 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw – elektroniczny rejestr-BDO o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. przedmiotowy rejestr zostanie rozszerzony o dalsze moduły, które – wyłącznie w formie elektronicznej – umożliwią prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Rejestr-BDO jest publicznie dostępny na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl
 
Podstawowe akty prawne regulujące ten obowiązek:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm./,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2528 z późn. zm./,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. z 2014 r., poz. 1923/,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431/,
 • Ustawy wymienione w art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach.

Obowiązkiem wpisu do rejestru-BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują, importują i wewnątrz wspólnotowo nabywają opakowania,
 • gospodarują odpadami.

Jako przykłady takich podmiotów rzemieślniczych, potencjalnie podlegających temu obowiązkowi można podać m. in.:

 • firmy budowlane, firmy remontowe,
 • zakłady fryzjerskie,
 • gabinety kosmetyczne,
 • producenci opakowań,
 • zakłady fotograficzne,
 • zakłady poligraficzne,
 • szeroko pojęte warsztaty samochodowe,
 • inne rzemieślnicze zakłady usługowe i produkcyjne wytwarzające odpady podlegające przepisom Ustawy o odpadach,
 • jednostki handlu detalicznego i hurtowego, m. in. sklepy spożywcze.

Rejestracji do Rejestru-BDO zobowiązani są przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy w województwie wielkopolskim, dokonują składając w terminie do 31 grudnia 2019 r. formularz rejestrowy wraz z właściwymi załącznikami i stosownymi oświadczeniami w formie papierowej lub elektronicznej do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34. W przypadku poprawnie złożonego wniosku podmiot zostanie wprowadzony do Rejestru-BDO.  Zarejestrowane podmioty po otrzymaniu z UMWW stosownej informacji powinny aktywować swoje konto w Rejestrze. Informacje dotyczące Rejestru-BDO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamieszcza na stronie internetowej: www.umww.pl/rejestr-bdo

 

Przed złożeniem formularza rejestrowego należy wnikliwie przeanalizować Ustawę o odpadach, a zwłaszcza jej art. 50 i rozporządzenie zawierające katalog odpadów, a następnie, w oparciu o poczynione ustalenia, wypełnić formularz rejestrowy i wynikające z zaznaczonego w formularzu Działu /II-XIII/  załączniki. 

Wpis do rejestru-BDO podlega opłacie rejestracyjnej, która nie dotyczy wszystkich podmiotów. Wykaz grup podmiotów podlegających opłacie rejestracyjnej zawiera art. 57 Ustawy o odpadach.

Od stycznia 2020 r. na przedsiębiorców, którzy nie dokonają rejestracji w Rejestrze-BDO nakładane będą wysokie kary finansowe, kary aresztu bądź grzywny.

Z informacji pozyskanych ze stron internetowych dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami m. in.: www.bdo.mos.gov.pl/news wynika iż nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze-BDO. Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. I tak zdaniem specjalistów z Ministerstwa Środowiska obsługujących strony internetowe BDO /które należy dla własnego bezpieczeństwa należy zweryfikować we właściwym urzędzie marszałkowskim/ wynika, iż obowiązkowi rejestracji w BDO nie podlegają:

 • podmioty nie mające obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - zwolnienie to reguluje Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • podmioty, które mają podpisane odpowiednio zredagowane umowy
  z profesjonalnymi firmami w zakresie serwisu, konserwacji, wymiany np. w zakresie oświetlenia, drukarek i kserokopiarek, wywozu gruzu i innych odpadów poremontowych,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w wynajmowanych lokalach, jeżeli z zawartych umów jasno wynika, iż nastąpiło przeniesienie odpowiedzialności za wytwarzane odpady na wynajmującego lokal lub inny podmiot prowadzący działalność w danym lokalu.

Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane, jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.  Zatem zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, ale tylko w zakresie tych odpadów.

 

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu