Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.
  • Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
  • Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie.
  • Komisja egzaminacyjna na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
  • Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, Na zakończenie etapu teoretycznego egzaminu następuje poinformowanie o zakończeniu tego etapu bez ogłaszania wyniku egzaminu. Ogłoszenie wyniku egzaminu nastąpi w ciągu miesiąca od ukończenia ostatniego etapu egzaminu. Informacja o możliwości pobrania wyniku egzaminu zostanie przesłana wiadomością SMS. W celu uzyskania wyniku egzaminu sprawdzającego należy wejść na stronę www.irpoznan.com.pl, następnie przejść do zakładki wyniki egzaminów oraz zalogować się do systemu poprzez podanie loginu i hasła lub poprzez odbiór osobisty dokumentu w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub biurach Pełnomocników Izby w Lesznie, Koninie oraz Pile w godzinach od 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują zaświadczenie o złożeniu egzaminu sprawdzającego.