Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.
  • Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
  • Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie.
  • Komisja egzaminacyjna na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.
  • Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje pocztą zaświadczenie o złożeniu w/w egzaminu.