Prawa i obowiązki ucznia

Podstawowe prawa i obowiązki ucznia:

 • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania teoretycznego,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu,
 • młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę - wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:
  • I rok nauki nie mniej niż 5%
  • II rok nauki nie mniej niż 6%
  • III rok nauki nie mniej niż 7% 
  • przyuczenie nie mniej niż 4%
 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS),
 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę,
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę,
 • młodocianemu przysługuje przerwa w pracy trwająca  nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny,
 • młodocianemu przysługuje prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
 • przerwa w pracy młodocianego pracownika powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin,
 • młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w   wymiarze 12 dni roboczych(zaleca się udzielenie tego urlopu w czasie ferii zimowych),
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat – wymiar urlopu wynosi 20 dni roboczych,
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych,
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły)

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony