Prawa i obowiązki mistrza szkolącego

Podstawowe prawa i obowiązki mistrza szkolącego to:

 • zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),
 • zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianego,
 • kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym związane,
 • zgłosić młodocianego na dokształcanie teoretyczne w ustalonym terminie,
 • umożliwić młodocianemu regularne uczęszczanie na naukę teoretyczną oraz kontrolować wykonywanie obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • sfinansować młodocianemu koszty pierwszego egzaminu czeladniczego,
 • rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego za wypowiedzeniem dopuszcza się tylko w razie:
  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się przygotowanie zawodowe.

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony