Ozdobny dyplom mistrzowski

Ozdobny dyplom mistrzowski można zamówić w Wydziale Oświaty Izby, przesyłając zamówienie na dokument i dokonując opłaty w wysokości 70 zł na niżej podany rachunek bankowy.
W tytule opłaty należy podać: imię i nazwisko, rodzaj egzaminu (mistrzowski), datę egzaminu, zawód oraz adres do wysyłki.
Należy zaznaczyć również sposób odbioru zamówienia (osobisty lub za pośrednictwem poczty). Zamówienie można przysłać listownie, dołączając kserokopię dowodu wpłaty lub elektronicznie na adres: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl załączając dowód wpłaty.
Czas oczekiwania na dokument wynosi do 8 tygodni.
Nr rachunku bankowego: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699
Uwaga! Ozdobne świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wystawiane są osobom, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Ozdobne świadectwo czeladnicze i ozdobny dyplom mistrzowski nie są dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Do pobrania: