Informacje o nauce zawodu i przyuczeniu

Osoby dorosłe mają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w nowym zawodzie poprzez podjęcie następujących działań:

  • ukończenie kursu zawodowego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i przystąpienie do egzaminu czeladniczego;
  • wykonywanie zawodu przez okres co najmniej 3 lat w wyniku zatrudnienia na stanowisku w tym zawodzie,
  • ukończenie przygotowania zawodowego dorosłych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ukończenie powyższych kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu czeladniczego i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskując uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Kursy te realizują centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, również Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
Sprawdź ofertę! http://www.irpoznan.com.pl/strona,szkolenia-zawodowe.html

 

Nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych jest możliwe również w wyniku zatrudnienia i zdobywania umiejętności oraz wiedzy w procesie pracy wyniku wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy pod kierunkiem osób, które posiadają te umiejętności i niezbędną wiedzę.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, który może odbywać się w dwóch formach:

  • praktycznej nauki zawodu dorosłych  – minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy,
  • przyuczenia do pracy dorosłych – minimalnie 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy.
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:
    • pracodawcą i starostą lub
    • pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową.

Podjęcie nauki w małej rzemieślniczej firmie daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy.

 

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w instytucji szkoleniowej lub przez pracodawcę. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika trwa minimum 80% czasu całego przygotowania zawodowego dorosłych i odbywa się w naturalnym środowisku pracy, bezpośrednio u pracodawcy.

 

Rzemieślnicza praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

 

Rzemieślnicze przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczenia zdania egzaminu sprawdzającego. Osoby, które zdały powyższy egzamin i pracowały w pełnym zakresie w zawodzie, którego dotyczyło przyuczenie przez co najmniej rok po zdaniu w/w egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego i uzyskać potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w tym zawodzie. Świadectwo czeladnicze umożliwia im wykonywanie zawodu w pełnym zakresie zarówno w kraju, jak i za granicą.