Informacje ekonomiczno-podatkowe

Podstawowe wskaźniki na 2021r.

Podatki

1. Skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r.:

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

 

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

 

85 528

 

17%

 

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85 528

 

 

14.539,76zł. + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Miesięczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników wynoszą 250zł, a dla dojeżdżających – 300zł.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • gdy podstawa opodatkowania nie przekroczy 8.000zł. – będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.360zł.,
 • gdy podstawa opodatkowania przekroczy 8.000zł., ale nie przekroczy 13.000zł. – będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek  w wysokości obliczonej wg wzoru: 834,88zł. x /podstawa obliczenia podatku – 8.000,00zł./ : 5.000zł.,
 • gdy podstawa opodatkowania przekroczy 13.000zł., ale nie przekroczy 85.528zł. – będzie przysługiwała kwota zmniejszająca  podatek w wysokości  525,12zł.,
 • gdy podstawa opodatkowania przekroczy 85.528zł., ale nie przekroczy 127.000zł. – będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości obliczonej wg wzoru: 525,12zł. x /podstawa obliczenia podatku – 85.528zł./ : 41.472zł.,
 • gdy podstawa opodatkowania przekroczy 127.000zł. – kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

2. Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje w polskim systemie podatkowym tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4%, obejmująca osoby fizyczne, których suma dochodów w roku podatkowym przekracza 1,0mln zł., zasady opodatkowania określa art. 30h ustawy o PIT.

3.  Kwota przychodów netto za rok 2020, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia w 2021 r. ksiąg rachunkowych /2 mln Euro/ - 9.030.600 zł.

4.  Wartość przychodów za rok 2020 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca w 2021 r. do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek/ wynosi /2 mln Euro/ -    9.031.000 zł.

5.  Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis /50 tys. Euro/ - 226 000 zł.

6.  Stawki karty podatkowej na 2021 r. uległy podwyższeniu średnio o 3,6%

7. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2021 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /2,0 mln. Euro/ - 9.030.600zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

8. Możliwość korzystania w 2021 r. z obniżonej stawki CIT w wysokości 9% dla podatników mających status „małego podatnika”, podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, podatników, których przychody w roku podatkowym nie przekroczą netto 2,0 mln Euro /według kursu EURO z 4 stycznia 2021r./ oraz w 2020 r. obroty nie przekroczyły brutto 2,0 mln EURO tj. 9.031.000 zł.

9. Wartość przychodów za rok 2020 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca w 2021 r. do statusu małego podatnika w podatku od towarów i usług wynosi /1,2 mln Euro/ -     5 418 000zł.

10. Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług w 2021 r. dotyczy podatników, którzy osiągnęli obrót nieprzekraczający 200 000 zł. z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2020r.

11. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021r. wynoszą:

    - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -  0,99zł  za 1 m2,

    - od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84zł. za 1 m2,

    - od budynków mieszkalnych – 0,85zł. za 1 m2.

12. Od 1 stycznia 2020r. wprowadzono obowiązek posiadania przez podatnika indywidualnego mikrorachunku. Mikrorachunek służy do wpłacania podatków PIT, CIT, VAT oraz m.in. odsetek za zwłokę, grzywien nałożonych mandatami karnymi. Na dotychczasowych zasadach wpłacają podatki /na rachunek właściwego urzędu skarbowego/ podatnicy opodatkowani kartą podatkową. Mikrorachunek generuje każdy zobowiązany do tego podatnik poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów.

Do wyliczenia limitów podatkowych obowiązuje kurs EURO z 01.10.2020 r. w wysokości 4,5153zł. /tabela nr 192/A/NBP/2020/

Wynagrodzenia i składki

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2021r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

LP.

 

RODZAJ SKŁADKI

 

 

SKŁADKA W 2021 R. W ZŁ. ZA:

STYCZEŃ –

MARZEC

 KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników / /1,67%/

615,93

252,43

77,31

52,70

615,93

252,43

77,31

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

   


Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku /5.259zł./ - 3.155,40zł.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800zł.

3. Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

 

LP.

 

RODZAJ SKŁADKI

 

 

SKŁADKA W 2021 R. W ZŁ. ZA:

STYCZEŃ-MARZEC

KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników  /1,67%/

163,97

67,20

20,58

14,03

163,97

67,20

20,58

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

265,78

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy /2,45%/

-

-


Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku /2 800zł./ - 840zł.


4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2021 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  9% podstawy miesięcznie / zł./, z tego do odliczenia  od podatku dochodowego 7,75% podstawy / zł./.

Podstawa naliczenia składki to 75% / zł./ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2020 r. / zł./.

6.  W 2021r. funkcjonują następujące formy podlegania ubezpieczeniom społecznym w ZUS /w zależności od okresu prowadzenia działalności i osiąganego przychodu/:

 • działalności nierejestrowanej /brak składek ZUS i składki zdrowotnej, przychód max. 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku/,
 • ulga na start, czyli 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS /tylko składka zdrowotna/,
 • składki preferencyjne, czyli 24 miesięcy obniżonych składek na rzecz ZUS /od podstawy wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego za dany rok, pełna składka zdrowotna/,
 • tzw. mały zus plus dla osób prowadzących jednoosobową działalność  - składki ZUS od  rzeczywistego przychodu,  wynoszącego za 2020 r. maksymalnie 120 tys. zł. i dochodu nie mniejszego  niż 30% płacy minimalnej w 2021 r. i nie większego niż 60% prognozowanego przeciętnego  wynagrodzenia w 2021 r. oraz przy spełnianiu pozostałych kilku warunków, pełna składka zdrowotna,
 • pełny ZUS na dotychczasowych zasadach i pełna składka zdrowotna,
 • w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwość zwolnienia ze składek ZUS, FP, FGŚP, Fundusz Solidarnościowy w ramach kolejnej Tarczy Antykryzysowej.

7. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2021r. podobnie jak w 2020 r. wyniesie:

 • pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1.550,26 zł.,
 • pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:

            I rok /5%/  - 206,70 zł.

            II rok /6%/  -  248,04 zł.

            III rok /7%/  -  289,38 zł.,

 • pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 2.067,01 zł.

Podstawa:  4.134,02zł. /wynagrodzenie z II półrocza 2018r./         

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2021r., w  tym – 75%  do 31 maja 2021r.

8. Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie III 2021 r. – V 2021 r. wynosi nie mniej niż:

 • I rok nauki/5%/ – 272,90 zł.,
 • II rok nauki/6%/ – 327,48 zł.,
 • III rok nauki/7%/ – 382,06 zł.,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy/4%/ -  218,32 zł.

Opracował: Wiesław Ratajczak - Zastępca Dyrektora WIR w Poznaniu