Informacje ekonomiczno-podatkowe

Podstawowe wskaźniki na 2023r.

Podatki

1. Skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r.:,

 

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

 

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

 

120.000

 

12% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3.600 zł

 

120.000

 

 

10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Miesięczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników wynoszą 250zł, a dla dojeżdżających – 300zł od jednego miejsca zatrudnienia.
2.  Kwota przychodów netto za rok 2022, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia w 2023 r. ksiąg rachunkowych /2 mln Euro/ - 9.654.400 zł. /2022 r. - 9.188.200 zł./.
3.  Wartość przychodów za rok 2022 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca w 2023 r. do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek/ wynosi /2 mln Euro/ -  9.654.000 zł /2022 r. 9.188.000 zł./.
4. Status małego podatnika – jako jeden z warunków - decyduje o możliwości stosowania 9% stawki CIT. W 2023 r. CIT w wysokości 9% będą mogli płacić mali podatnicy, których:
- przychody za 2022 r. nie przekroczą 9.654.000 zł. brutto /łącznie z należnym VAT/,
- bieżące przychody w 2023 r. nie przekroczą 2 mln euro netto – po kursie euro z 2 stycznia 2023 r.

5.  Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych od których będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis /50 tys. Euro/ - 241.000 zł. /2022 r. - 230 000 zł./.
6.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2023 roku skorzystać podatnicy którzy w roku 2022 uzyskają przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /2,0 mln. Euro/ - 9.654.400 zł. /2022 r. - 9.188.200zł./ na osobę prowadzącą działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.
7. Wartość przychodów za rok 2022 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca w 2023 r. do statusu małego podatnika w podatku od towarów i usług wynosi /1,2 mln Euro/ - 5.793.000 zł. /2022 r. - 5.513.000 zł.
8. Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług w 2023 r. dotyczyć będzie podatników, którzy osiągnęli obrót nieprzekraczający 200 000 zł. z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2022r.
Do wyliczenia limitów podatkowych obowiązuje kurs EURO z 03.10.2022 r. w wysokości 4,8272zł.

9. Stawki karty podatkowej na 2023 r. zostały zwaloryzowane średnio 0 13,3%.

 

Wynagrodzenia i składki

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2023r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

 

LP.

 

RODZAJ SKŁADKI

 

 

SKŁADKA W 2023 r.

W ZŁ. ZA:

STYCZEŃ –

MARZEC

 KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników / /1,67%/

812,23

332,88

101,94

69,49

812,23

332,88

101,94

5.

Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

1.316,54     
6. Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy /2,45%/ 101,94 101,94


Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku /6.935 zł / - 4.161 zł.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 - 3.490 zł.
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2023 - 3.600 zł.

3. Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi w I półroczu:

 

 

LP.

 

RODZAJ SKŁADKI

 

 

SKŁADKA W I PÓŁROCZU W 2023 r. W ZŁ. ZA:

STYCZEŃ-MARZEC

KWIECIEŃ-CZERWIEC

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż

9 pracowników  /1,67%/

204,37

83,76

25,65

17,48

204,37

83,76

25,65

 

5.

Łączna składka na ubezpieczenia społeczne

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

331,26

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy /2,45%/

-

-


Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w I półroczu 2023r. /3.490 zł/ - 1.047 zł.

 

 

LP.

 

RODZAJ SKŁADKI

SKŁADKA W II PÓŁROCZU W 2023 r. W ZŁ. ZA:

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników  /1,67%/

210,82

86,40

26,46

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

6.

Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy /2,45%/

-

 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w II półroczu 2023 roku /3 600zł./ - 1 080 zł.
4. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050zł.
5.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
6.  Od 2022 roku składki zdrowotnej nie odlicza się od podatku. Wysokość oraz sposób jej naliczania zależy od formy opodatkowania podatkiem dochodowym według której rozlicza się przedsiębiorca. Składka zdrowotna w 2023 roku przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub kartą podatkową wynosi miesięcznie:

 • skala podatkowa – 9% dochodu, nie mniej niż 314,10 zł. /I półrocze/ i 324,00zł. /II półrocze/,
 • podatek liniowy – 4,9% dochodu, nie mniej niż 314,10 zł. /I półrocze/ i 324,00zł. /II półrocze/,
 • karta podatkowa – 314,10 zł. /I półrocze/ i 324,00zł. /II półrocze/.

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosi miesięcznie:

 • przychód poniżej 60 tys. zł. – 9% od podstawy wynoszącej 60% miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kw. 2022 r.,
 • przychód od 60 tys. zł. do 300 tys. zł. – 9% od podstawy wynoszącej 100% miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kw. 2022 r.,
 • przychód powyżej 300 tys. zł. – 9% od podstawy wynoszącej 180% miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kw. 2022 r.

Wysokość składki zdrowotnej za osoby współpracujące wynosi 9% podstawy, czyli wysokości wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw łącznie z wypłatami z zysku za IV kw. 2022 r.
Wysokość wynagrodzenia ogłosi Prezes GUS w dniu 20 stycznia 2023 r.
7. Nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 wprowadziła dla części przedsiębiorców możliwość zmiany  wybranej już na 2022 r. formy opodatkowania. Chodzi o tych, którzy wybrali na ten rok ryczałt ewidencjonowany lub liniowy PIT – będą oni mogli zmienić swoją decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej. Nie będzie można natomiast przejść z liniowego PIT na ryczałt ewidencjonowany ani odwrotnie. Nie będzie też można odejść od zasad ogólnych (czyli według skali podatkowej) i wybrać ryczałt lub liniowy PIT.
Ryczałtowcy będą mogli przejść na skalę podatkową (12 % i 32 % PIT):

 • po zakończeniu roku i to nawet do 30 kwietnia 2023 r., bo taki będzie nowy termin ich rocznego rozliczenia (złożenia PIT-28), lub,
 • mogli od 1 lipca br.

Jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi po zakończeniu roku, będzie dotyczyła dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Warunkiem będzie więc prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i to już za cały 2022 r. Nie  musieli tego robić ryczałtowcy, którzy przeszli na zasady ogólne od 1 lipca br. W takiej sytuacji za pół roku rozliczą się z ryczałtu ewidencjonowanego, a za drugie pół według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Ci, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, nie będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem – w przeciwieństwie do podatników, którzy wybiorą skalę podatkową za cały 2022 r. Natomiast podatnicy, którzy wybrali na ten rok liniowy 19 % PIT, będą mogli zmienić swoją decyzję i wybrać skalę podatkową po zakończeniu roku. Zmianę tę zgłoszą w rocznym zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2023 r. Zmiana sposobu opodatkowania mimo zakończonego roku podatkowego będzie możliwa tylko w odniesieniu do 2022 r. W kolejnych latach podatnicy będą wybierać formę opodatkowania tak jak dotychczas, czyli zasadniczo do 20 lutego danego roku.


8. Ujednolicone zostaną terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Wszystkie te zeznania będą składane od 15 lutego do 2 maja 2023 r.


9. W 2023 r. rok składkowy w ubezpieczeniu zdrowotnym jest następujący:

 • opodatkowanych podatkiem według skali i podatkiem liniowym – 1 II 2023 – 31 I 2024,
 • opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – 1.I. – 31.XII.2023 r.

10. Terminy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są następujące:

 • do 15 dnia następnego miesiąca – spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

11. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych

https://www.irpoznan.com.pl/strona,wynagrodzenie-brutto-pracownikow-mlodocianych.html

 

12. Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące i wynosi nie mniej niż:

­https://www.irpoznan.com.pl/strona,wynagrodzenie-brutto-pracownikow-mlodocianych.html

Opracował: Wiesław Ratajczak - Zastępca Dyrektora WIR w Poznaniu

 

 

 

 

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony