Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy

 

Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89).
 
W przypadku osób, które ukończyły naukę zawodu wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy złożyć w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik lub cech sprawujący z upoważnienia  izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Wnioski powinny zostać złożone 2 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowane było w szkole  - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
  • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego,
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu,
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu),
  • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Uwaga!

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze, których regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego. Jeżeli zakres olimpiady, turnieju lub konkursu zawodowego obejmuje niektóre tematy etapu teoretycznego lub zadania egzaminacyjne etapu praktycznego egzaminu czeladniczego, zwolnienie dotyczy wyłącznie tych tematów lub zadań egzaminacyjnych, które były przedmiotem olimpiady, turnieju lub konkursu zawodowego. Zwolnienie, jest równoznaczne z uzyskaniem z tematów, zadań egzaminacyjnych lub etapu egzaminu czeladniczego oceny najwyższej.
 
Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsca od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.

 

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu czeladniczego jest złożenie kopii dokumentów potwierdzających spełnienia warunków dopuszczających do egzaminu, oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez WIR w Poznaniu lub cech, jeśli dokumenty składane są w siedzibie cechu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat egzaminu czeladniczego w dziale egzaminy - egzamin czeladniczy.