CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informujemy iż 13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów. Rejestr służy przetwarzaniu informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad polskimi spółkami handlowymi. Obowiązek zgłaszania tych osób ciąży na wszystkich spółkach prawa handlowego takich jak: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne /z wyjątkiem spółek publicznych/.

 

Zasady funkcjonowania CRBR reguluje Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm./.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają ostateczny termin zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r. Natomiast spółki nowo zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. obowiązuje 7 dniowy termin zgłoszenia do CRBR od dnia wpisu do KRS /liczą się tylko dni robocze/. Również 7 dniowy termin obowiązuje w przypadku zgłaszania zmian w Centralnym Rejestrze.

 

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/crbr/. Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przedmiotowego zgłoszenia może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona zgodnie ze Statutem do reprezentowania spółki.

CRBR jest jawny i ogólnodostępny poprzez podaną wyżej stronę internetową Ministerstwa Finansów. Z mocy prawa domniemywa się iż dane zawarte w Rejestrze są prawdziwe. Sprawdzenia beneficjenta rzeczywistego można dokonać poprzez podanie NIP spółki względnie PESEL albo imię, nazwisko oraz datę urodzenia osoby, którą chcemy zweryfikować. Korzystanie z CRBR jest wolne od opłat.

 

Przepisy Ustawy określają kim jest beneficjent rzeczywisty spółki, jednak praktyczne ich zastosowanie nastręcza wiele problemów i niejasności.  Dla przykładu można podać iż beneficjentem rzeczywistym jest:

  • osoba fizyczna /lub osoby fizyczne/ będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji przedmiotowej spółki,
  • osoba fizyczna /lub osoby fizyczne/ dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki,
  • osoba fizyczna /lub osoby fizyczne sprawująca kontrolę nad osobą prawną /lub osobami prawnymi/, której łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki lub łącznie dysponuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki,
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki, w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego w oparciu o inne kryteria określone w Ustawie.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art.2 ust. 2 pkt.1 Ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Prosimy o przekazanie informacji o zasygnalizowanym w piśmie obowiązku zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Należy przy okazji przypomnieć iż zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rzemiośle – od 1 stycznia 2020 r. część spółek prawa handlowego uzyskała status rzemieślnika.