Akcje i konkursy

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze konkursy i turnieje, w których mogą wziąć udział uczniowie nauki zawodu. Zachęcamy do uczestnictwa!

 

Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych

Konkurs organizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy i przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Etap regionalny Konkursu organizują wspólnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy współpracujący z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Finał konkursu odbywa się w Warszawie w kategorii indywidualnej i drużynowej. Uczestnicy odpowiadają pisemnie na 70 pytań testowych z zakresu: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl


Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

Konkurs organizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu. Współorganizatorami Konkursu są Izby Rzemieślnicze z Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp. i Szczecina. Konkurs adresowany jest do uczniów fryzjerstwa i stanowi jednocześnie eliminacje do startu w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego Juniorów. Uczestnicy konkursu prezentują umiejętności, wykonując zadania obejmujące zarówno dział damski jak i męski.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu: www.crr.com.pl

 

Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego

Konkurs jest ogólnopolską imprezą organizowaną nieprzerwanie od 1992 roku przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Zawodnicy startują w dwóch kategoriach: Juniorzy - młodzi fryzjerzy w wieku do 21 lat (zawodników zgłaszają izby rzemieślnicze, cechy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje) i Seniorzy - osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają tytuł czeladnika lub równorzędny, bądź dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer. Uczestnicy konkursu prezentują umiejętności, wykonując zadania obejmujące zarówno dział damski jak i męski w konkurencjach indywidualnych i grupowych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu: www.crr.com.pl

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy jest Turniejem trójstopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl

 

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

Turniej przetwórstwa mięsa jest Turniejem trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie szkół branżowych I stopnia oraz inne osoby uczące się zawodu przetwórca mięsa (do lat 20). Tematyka Turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową. Celem turnieju jest podniesienie rangi zawodu, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i firmami.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl

 

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki jest turniejem trzystopniowym (etap szkolny, okręgowy – wojewódzki i ogólnopolski), w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz. Celem Turnieju jest zaprezentowanie przez uczniów umiejętności nabytych podczas praktycznej nauki zawodu poprzez wykonanie wyrobów tradycyjnych, oraz eksponatu artystycznego – wystawienniczego zgodnych z regulaminem Turnieju.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl


 

Ogólnopolski Turniej Kucharski

Ogólnopolski Turniej Kucharski jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz. Celem Turnieju jest przygotowanie dań zimnych i gorących.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl

 

Konkurs filmowy „Twój zawód”

Zadaniem konkursowym jest stworzenie 60 sekundowego (1 minuta) filmu przedstawiającego wykonywany zawód rzemieślniczy. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników chętnych do pokazania w ciekawy sposób nauczanego zawodu i wykonywanej pracy.

Szczegółowe informacje o Konkursie: https://www.irpoznan.com.pl/strona,twoj-zawod.html

 

WorldSkills oraz EuroSkills

WorldSkills to największy na świecie konkurs umiejętności zawodowych. Konkurs WorldSkills obywa się naprzemiennie co 2 lata z EuroSkills (odpowiednik konkursu WS na Europę). Udział w konkursach biorą najlepsi młodzi przedstawiciele każdej z branży. Konkursy EuroSkills i WorldSkills odbywają się w sześciu obszarach zawodowych (technologia informacji i komunikacji, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda). To międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. EuroSkills i WorldSkills, to konkursy w których rywalizuje 28 państw z Europy i aż 80 państw w edycji globalnej, czyli Worldskills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

W konkursach mogą wziąć udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych w wieku 18-25 lat (EuroSkills) lub 18-22 lata (WorldSkills). Każdy kraj może zgłosić tylko jednego zawodnika/drużynę do konkurencji w danej edycji. Zawodnik może reprezentować kraj tylko raz w danej dyscyplinie w każdym z konkursów.

Zachęcamy wszystkich zdolnych i ambitnych młodocianych pracowników do udziału w eliminacjach.

Szczegółowe informacje: https://worldskillspoland.org.pl/

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Parkieciarzy

Celem Mistrzostw jest doskonalenie umiejętności zawodowych i prezentacja najlepszych materiałów, nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz technologii przy wykonywaniu robót parkieciarskich. Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy. Mistrzostwa odbywają się cyklicznie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów Budma.

Informacje o Mistrzostwach: http://parkieciarzepolscy.com.pl/

 

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Organizatorem Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. W zawodach Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" mogą brać udział uczniowie branżowych szkół I stopnia kształcący we wskazanych przez organizatora zawodach budowlanych obejmujących czynności: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, wykonywanie robót dekarskich, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Turniej rozgrywany jest w trzech etapach: etap szkolny, etap okręgowy i finał centralny.

Etap szkolny organizowany jest przez szkolne komitety organizacyjne, które wybierają i kwalifikują do następnego etapu po dwóch najlepszych uczniów w każdym zawodzie.

Szczegółowe informacje o Turnieju: http://turniejbudowlany.edu.pl/

 

Wykaz konkursów zawodowych uprawniających do zwolnienia ze zdawania etapu egzaminu czeladniczego

Laureaci sześciu pierwszych miejsc:

  • olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

  • konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze, których regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego

– mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego.

Wykaz regulaminów i programów konkursów zawodowych zatwierdzanych przez Związek Rzemiosła Polskiego i uprawniających do zwolnienia ze zdawania etapu egzaminu czeladniczego