Prawa i obowiązki mistrza szkolącego

Podstawowe prawa i obowiązki mistrza szkolącego to:

 1. zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),

 2. zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,

 3. stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianego,

 4. kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym związane,

 5. zgłosić młodocianego na dokształcanie teoretyczne w ustalonym terminie,

 6. umożliwić młodocianemu regularne uczęszczanie na naukę teoretyczną oraz kontrolować wykonywanie obowiązku dokształcania teoretycznego,

 7. sfinansować młodocianemu koszty pierwszego egzaminu czeladniczego,

 8. rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego za wypowiedzeniem dopuszcza się tylko w razie:

  1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

  2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

  3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

  4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się przygotowanie zawodowe.