Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców uregulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, póz. 415) oraz aktami wykonawczymi do" />