XVIII edycja Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

2018-02-23 00:00:00

Młodzi rzemieślnicy na start!

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, o przygotowaniu do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

 

Konkurs, jak co roku odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół zawodowych.

 

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

 

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu.

 

Uczestnicy ścisłego finału Konkursu odpowiadają na pytania ustne w celu wyłonienia zwycięzcy i ustalenia kolejnych lokat.

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

 

Etap regionalny Konkursu

odbędzie się

w dniu 10.04.2018 roku (wtorek),

o godz. 1100w siedzibie

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

– Sala Witrażowa.

 

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Ogólnopolskim Konkursie, który odbędzie się w dniu 23.05.2018 roku (środa) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu

nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy i stanowiący dwuosobowe zespoły cechowe.

 

W związku z tym prosimy Szkoły i Cechy o ustalenie wspólnych list uczestników Konkursu

i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2018 r. pocztą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia wysłane po terminie nie będą przyjmowane.

 

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela Pani Małgorzata Maciejewska, e-mail: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl, tel. 61 859 35 58.

                                                                                           

 

Regulamin Konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,xviii-edycja-konkursu-wiedzy-o-zasadach-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.html