Wsparcie na rozwój lub przebranżowienie

26 Październik 2021, wyświetleń: 348,

Nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego PUP


„NOWE SPOJRZENIE – NOWE MOŻLIWOŚCI.MOJA FIRMA – TWOJE ZATRUDNIENIE"
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój lub przebranżowienie działalności gospodarczej w ramach
ww. projektu pilotażowego
Wnioski przyjmowane będą w okresie od 03.11.2021 roku do 05.11.2021 roku.
Środki pozyskane w ramach naboru wniosków mogą zostać przeznaczone na działania zmierzające do rozwoju lub przebranżowienia działalności gospodarczej w dwóch opcjach, do wyboru przez przedsiębiorcę, tj.:
- Voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł),
- Voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł)  i Mikrodotacja (do 10.000,00 zł)
O ww. środki ubiegać może się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników, spełnia kryteria dostępu grupy docelowej oraz złoży poprawny pod względem formalnym wniosek, w terminie ogłoszonego naboru wniosków zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy w ramach projektu pilotażowego „NOWE SPOJRZENIE – NOWE MOŻLIWOŚCI. MOJA FIRMA – TWOJE ZATRUDNIENIE" ( Zasady dostępne tutaj). 
Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach pilotażu rozpatrywane są w trybie konkursu, zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wniosku 
Wnioski, które nie spełniają wymogów oceny formalnej podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
Wnioski, które nie spełniają minimalnych wymogów oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne obligatoryjne) podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
Do otrzymania wsparcia rekomendowani są Wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w wyniku oceny wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój lub przebranżowienie działalności gospodarczej.
Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub platformy praca.gov.pl (zakładka Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu, kolejna zakładka „Pismo do urzędu (PSZ-PU)") (Wzór wniosku dostępny tutaj).
Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Kontakt w sprawie naboru wniosków: tel. 61 8345 730    
Kontakt w sprawie projektu: tel. 61 8345 705
Link do barometru zawodów:

Ankieta