Uwaga Przedsiębiorcy!!!

20 Kwiecień 2020, wyświetleń: 2687,

Nowe ustalenia


Informujemy iż w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 695 opublikowano Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa jest uszczegółowieniem i rozwinięciem narzędzi zawartych w poprzednich dwóch ustawach /obejmują większą liczbę przedsiębiorców i zwiększają zakres ochrony miejsc pracy/ oraz zawiera kolejne narzędzia, głownie mające na celu pomoc w utrzymaniu płynności finansowej podmiotów gospodarczych.

Ustawa zawiera dwa ważne uregulowania związane z młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu praktycznej nauki zawodu:

 1. art. 73, pkt. 57 – do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano  art. 15 zzzzm  mówiący o tym iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 2. art. 73, pkt. 65 – w art. 31zo ustawy wymienionej w pkt. 1 dotyczącym zwolnienia płatnika składek który zgłasza do ubezpieczenia ubezpieczonych dodano pkt. 6 mówiący o tym iż do liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się ubezpieczonych będących młodocianymi pracownikami.

Inne ważne uregulowania zawarte w Ustawie z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dotyczą /w nawiasie podano artykuł ustawy z dnia 2 marca 2020 r., którego dotyczą zmiany/:

 1. art. 73 pkt. 20 - świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy /art. 15g ustawy/:
 • rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o te świadczenia m. in. o organizacje pozarządowe,
 • świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku.
 1. Art. 73 pkt. 34 - świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych /art. 15zq ustawy/:
 • zlikwidowano dla prowadzących działalność gospodarczą oraz mających zawieszoną działalność gospodarczą limit obrotów, którego przekroczenie uniemożliwiało skorzystanie ze świadczenia,
 • możliwością skorzystania ze świadczenia objęto również osoby na umowach cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie,
 • świadczenie postojowe dla opodatkowanych w formie kart podatkowej i zwolnionych z podatku od towarów i usług wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego za 2020r. nie więcej niż trzykrotnie,
 • każde kolejne świadczenie będzie wypłacane po złożeniu oświadczenia, że sytuacja wykazana we wniosku nie uległa poprawie.
 1. Art.73 pkt. 38 - dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń i składek zus od tych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników /art. 15zzb/:
 • świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku,
 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
 1. Art.73 pkt 39 - dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy – osobie fizycznej nie zatrudniającej pracowników /art.15zzc ustawy/:
 • świadczenia będą przysługiwały przez 3 miesiące nie od daty złożenia wniosku, ale od miesiąca złożenia wniosku,
 • przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
 1. Art. 73 pkt. 40 - przyznanie przez starostę pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy /art.15zzd ustawy/:
 • mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę nie musi składać oświadczenia o stanie zatrudnienia, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z zatrudnieniem lub bezzatrudnienia,
 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
 • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Art.73 pkt. 65 i 67 - zwolnienie płatników składek z obowiązku zapłaty nieopłaconych składek na zus, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, na FGŚP /art. 31zo ustawy/:
 • rozszerzono zwolnienie dla płatników składek zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, dla tej grupy płatników zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec-maj,
 • wprowadzono możliwość ubiegania się o zwolnienie  również dla płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego 2020 r. a przed 1 kwietnia br.,
 • płatnikom składek będącym osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia prowadzącym działalność przed 1 kwietnia 2020 r. /było przed 1 lutego 2020 r./ umożliwiono również skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia,
 • przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Art. 73 pkt. 42 - zgodnie z art. 15zzf2  ustawy podmiot, któremu udzielono pożyczki w oparciu o  ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy, absolwenta poszukującego pracy, pożyczki na uruchomienie działalności, z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę niektórych warunków tej umowy dotyczących np. zawieszenia spłaty rat, wydłużenia karencji, obniżenia oprocentowania, skrócenia okresu prowadzenia działalności na otwarcie której otrzymał wsparcie z FP.
 2. Art.73 pkt. 25 - w przypadku zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /art. 15p ustawy/ rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tej ustawy. Zgodnie z tą ustawą organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera wiele innych nowych rozwiązań dotyczących m.in. pracy i pobytu cudzoziemców, zmiany warunków i czasu pracy w istotnych dla funkcjonowania państwa sektorach i przedsiębiorstwach, zamówień publicznych.

 

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i dotyczy – naszym zdaniem - najbardziej istotnych dla przedsiębiorców spraw. W miarę potrzeb będziemy się starać przekazywać i  zamieszczać na stronie internetowej WIR bardziej szczegółowe informacje własne oraz instytucji, które realizują w praktyce poszczególne narzędzia wsparcia. Szczegółowe informacje można znaleźć przede wszystkim na stronach internetowych ZUS, urzędów pracy, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, itd.

 

 

                                                                                                Z-ca Dyrektora

                                                                                              Wiesław Ratajczak

 


Ankieta