Uwaga młodociani pracownicy!

2020-11-06 00:00:00

Wa┼╝ne informacje

Uwaga młodociani pracownicy!

 

Wa┼╝ne, dodatkowe informacje nt ┼Ťwiadczenia pracy!

W zwi─ůzku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrze┼ä maj─ůcych na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si─Ö zaka┼╝e┼ä wirusem SARS-CoV-2 wywo┼éuj─ůcym chorob─Ö COVID-19 informujemy, i┼╝ do 29 listopada br. uczniowie bran┼╝owych szkó┼é I stopnia b─Öd─ůcy m┼éodocianymi pracownikami s─ů zwolnieni z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi─ůzaniach zwi─ůzanych z COVID-19. Powy┼╝sze zwolnienie dotyczy wszystkich m┼éodocianych pracowników – zarówno tych, którzy s─ů w wieku pomi─Ödzy 15 a 18 r.┼╝., jak i tych, którzy uko┼äczyli ju┼╝ 18 lat. Wynika to z faktu, i┼╝ rozpocz─Öli nauk─Ö na zasadach m┼éodocianego pracownika i na tych zasadach j─ů ko┼äcz─ů.

 

Informujemy równie┼╝, i┼╝ nie ma mo┼╝liwo┼Ťci wyra┼╝enia zgody na realizacj─Ö praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na podstawie o┼Ťwiadczenia, które z┼éo┼╝y┼éby m┼éodociany pracownik i jego rodzice w tej sprawie. Wprowadzone przez rz─ůd obostrzenia s─ů w tym zakresie jednoznaczne i nie przewiduj─ů ┼╝adnych wyj─ůtków.

 

Zwi─ůzek Rzemios┼éa Polskiego otrzyma┼é z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  poni┼╝sze wyja┼Ťnienia Departamentu Prawa Pracy (pismo znak:  DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania  art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi─ůzaniach zwi─ůzanych z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka┼║nych oraz wywo┼éanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z pó┼║n. zm.):

 

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 pa┼║dziernika 2020 r. zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o┼Ťwiaty w zwi─ůzku z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870)

w okresie od dnia 24 pa┼║dziernika 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza si─Ö funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     szkó┼é podstawowych dla dzieci i m┼éodzie┼╝y w zakresie dotycz─ůcym klas IV–VIII oraz szkó┼é podstawowych dla doros┼éych;

2)     szkó┼é ponadpodstawowych;

3)     placówek kszta┼écenia ustawicznego i centrów kszta┼écenia zawodowego.

 

Jednocze┼Ťnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 pa┼║dziernika 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdzia┼éania spo┼éeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które wesz┼éy w ┼╝ycie z moc─ů od dnia 1 wrze┼Ťnia 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu o┼Ťwiaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o┼Ťwiatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia m┼éodocianego pracownika odbywaj─ůcego przygotowanie zawodowe z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy.

 

Oznacza to, ┼╝e m┼éodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac─Ö zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierowa┼é na dokszta┼écanie teoretyczne do bran┼╝owej szko┼éy I stopnia albo do centrum kszta┼écenia zawodowego lub do szko┼éy prowadz─ůcej kszta┼écenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokszta┼écania teoretycznego m┼éodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego m┼éodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z pó┼║n. zm.) – s─ů zwolnieni z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy w okresie od dnia 24 pa┼║dziernika 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r.

 

Natomiast w wy┼╝ej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie b─Öd─ů zwolnieni ze ┼Ťwiadczenia pracy ci m┼éodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokszta┼écanie teoretyczne we w┼éasnym zakresie(zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporz─ůdzenia Rady Ministrów). Tacy m┼éodociani pracownicy b─Öd─ů zwolnieni ze ┼Ťwiadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wyst─ůpi─ů zdarzenia, które ze wzgl─Ödu na aktualn─ů sytuacj─Ö epidemiologiczn─ů mog─ů zagrozi─ç zdrowiu m┼éodocianego pracownika.

 

Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi─ůzaniach zwi─ůzanych z COVID-19  pracodawca, z którym zawarta zosta┼éa umowa o refundacj─Ö, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wyp┼éaty m┼éodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowi─ůzku ┼Ťwiadczenia pracy, w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, zachowuje prawo do refundacji.

 

treťŠ zosta│a wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,uwaga-mlodociani-pracownicy.html