Szkolenie okresowe pracodawc├│w

2017-10-13 00:00:00

Bezpieczeństwo i higieny pracy

Wielkopolska Izba Rzemie┼Ťlnicza w Poznaniu

zaprasza na

 

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kieruj─ůcych pracownikami
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupe┼énienie wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w zakresie oceny zagro┼╝e┼ä wyst─Öpuj─ůcych w procesie pracy oraz ryzyka z nimi zwi─ůzane, kszta┼étowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagro┼╝eniami zwi─ůzanymi z wykonywan─ů prac─ů.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, w tym osób kieruj─ůcych przedsi─Öbiorstwami oraz innych osób kieruj─ůcych pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydzia┼éów i innych komórek organizacyjnych).

 

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 16-godzinny program zgodny z Rozporz─ůdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z pó┼║n. zm.)

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie jest organizowane w formie 2 spotka┼ä  (trwaj─ůcych po 2 godziny ka┼╝de) oraz samokszta┼écenia uczestników. Na 3 spotkaniu uczestnicy zdaj─ů egzamin.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz─ůce bezpiecze┼ästwa i higieny pracy z omówieniem ┼║róde┼é prawa mi─Ödzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a)    aktualne przepisy prawne dotycz─ůce:
     - obowi─ůzków w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy oraz odpowiedzialno┼Ťci za naruszenie przepisów i zasad BHP
     - ochrony pracy kobiet i m┼éodocianych pracowników
     - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
     - szkolenia w zakresie BHP
     - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
b)    problemy zwi─ůzane z interpretacj─ů niektórych przepisów
2.    Identyfikacja, analiza i ocena zagro┼╝e┼ä czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uci─ů┼╝liwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zwi─ůzanego z tymi zagro┼╝eniami
3.    Organizacja i metody kszta┼étowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  z uwzgl─Ödnieniem stanowisk wyposa┼╝onych w monitory ekranowe, zarz─ůdzanie bezpiecze┼ästwem i higien─ů pracy
4.    Analiza okoliczno┼Ťci i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zawi─ůzana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem wypadków powsta┼éych na skutek niew┼éa┼Ťciwej organizacji pracy oraz zwi─ůzanej z nimi profilaktyki
5.    Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy (z uwzgl─Ödnieniem metod prowadzenia instrukta┼╝u stanowiskowego) oraz kszta┼étowanie bezpiecznych zachowa┼ä pracowników w procesach pracy
6.    Zasady post─Öpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagro┼╝e┼ä (np. po┼╝aru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie wypadku
7.    Skutki ekonomiczne niew┼éa┼Ťciwych warunków pracy (np. ┼Ťwiadczenia z tytu┼éu warunków pracy, sk┼éadka na ubezpieczenia spo┼éeczne pracowników)
8.    Problemy ochrony przeciwpo┼╝arowej i ochrony ┼Ťrodowiska naturalnego
 

TRENERZY

Szkolenia prowadzone b─Öd─ů przez pracowników Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, specjalistów ds. BHP.

 

CENA SZKOLENIA: 199 PLN

MIEJSCE SZKOLENIA

Wielkopolska Izba Rzemie┼Ťlnicza w Poznaniu,

al. Niepodleg┼éo┼Ťci 2,

Poznań

 

TERMINY SZKOLEŃ

 

Terminy pierwszej edycji szkolenia BHP
23.10.2017
    poniedzia┼éek    godz.16-20    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
27.10.2017    pi─ůtek    godz. 16-19    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
30.10.2017    poniedzia┼éek    godz.16-17    Egzamin sprawdzaj─ůcy
            
Terminy drugiej edycji szkolenia BHP
13.11.2017
    poniedzia┼éek    godz.16-20    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
17.11.2017    pi─ůtek    godz. 16-19    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
20.11.2017    poniedzia┼éek    godz.16-17    Egzamin sprawdzaj─ůcy
            
Terminy trzeciej edycji szkolenia BHP
04.12.2017  
 poniedzia┼éek    godz.16-20    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
08.12.2017    pi─ůtek    godz. 16-19    Zaj─Öcia z pracownikiem Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy
11.12.2017    poniedzia┼éek    godz.16-17    Egzamin sprawdzaj─ůcy
 

ZAPISY NA SZKOLENIE

Wielkopolska Izba Rzemie┼Ťlnicza w Poznaniu

Wydzia┼é O┼Ťwiaty

Monika Nowicka

tel.: 61 8 593 581, 61 593 222

e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl

 

 

SZKOLENIE ODB─śDZIE SI─ś PO ZEBRANIU PRZYNAJMNIEJ 10 OSÓB

 

treťŠ zosta│a wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,szkolenie-okresowe-pracodawcow.html