Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośleZawody szkolne

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7 z późn. zm.)

 

Nauka zawodu może odbywać się w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka u pracodawcy - rzemieślnika odbywa się w zawodach z klasyfikacji szkolnej, które odpowiadają danemu rodzajowi rzemiosła i w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze.

 

Od 1 września 2012 r. czas trwania nauki w zawodach przewidzianych do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych wynosi 3 lata (36 miesięcy). Pracodawca zobowiązany jest skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej lub zorganizować dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. W przypadku obu form dokształcania warunkiem realizacji tych form jest obowiązkowe przeprowadzenie zajęć z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego, wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

 

Zawody pozaszkolne 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145).

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy zawiera listę zawodów występujących na rynku pracy (w tym wszystkie zawody szkolne). Nauka zawodu u pracodawcy rzemieślnika może dotyczyć zawodu z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, który nie figuruje w klasyfikacji szkolnej, pod warunkiem jednak, że w zawodzie tym komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej przeprowadza egzamin czeladniczy.

 

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Uchwale Nr 20 z dnia 18 grudnia 2012 r. znak: NO-I-130/STANDARDY/12 ustalił standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz do szkolenia w zawodach pozaszkolnych.

W zawodach obejmujących klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego podstawą utworzenia standardów było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).

 

Lista zawodów, w których prowadzona jest nauka u pracodawców-rzemieślnikówtreść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html