Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - pobierz wniosek.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty

 Uwaga! W przypadku składania dokumentów do egzaminu w zawodzie drukarz należy załączyć pisemną zgodę pracodawcy na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu w zakładzie pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html