Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu - pobierz wniosek
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz zaświadczenie
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty

Uwaga! W przypadku składania dokumentów do egzaminu w zawodzie drukarz należy załączyć pisemną zgodę pracodawcy na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu w zakładzie pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html