Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przeprowadzania egzaminu poniżej zamieszczamy do wiadomości klauzulę informacyjną w zakresie egzaminu mistrzowskiego – pobierz klauzulę

 

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz wniosek.
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
  6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty.

Uwaga!

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji (należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech).

 

 

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html