RefundacjaRefundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń  odbywa się aktualnie na podstawie dwóch aktów prawnych:


W przypadku umów podpisanych do 30 czerwca 2014 r. obowiązują dotychczasowe ustalenia i zasady określone w podpisanych umowach.


Natomiast w przypadku pracodawców chcących podpisać z OHP umowy o refundację od 1 lipca 2014r. mogą oni wystąpić z wnioskiem o zawarcie takich umów, gdy już mają podpisane umowy o pracę z młodocianymi za których chcą ubiegać się o refundację.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm./,
  2.  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 232/.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej "centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Wniosek zawierać powinien m. in. wykaz imienny młodocianych pracowników, na których chce podpisać umowę o refundację. Do wniosku  należy dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe /oryginały lub poświadczone kopie/ również:

 

Od 1 lipca 2014 r, refundacje wypłacanych wynagrodzeń młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu stanowią pomoc  de minimis.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców – tak jak dotychczas – może złożyć w centrum edukacji OHP w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy  nie dokształcają się w formach szkolnych lub dotyczący młodocianych, którzy kontynuują naukę zawodu u nowego pracodawcy w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy w określonych w przepisach przypadkach, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Centrum Edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej wojewódzkiej komendy OHP. Właściwa komenda OHP  rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy, określonych na dany rok i w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do centrum edukacji zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa o refundację zawierana jest na cały okres trwania przygotowania zawodowego wynikający z umowy o pracę zawartą z młodocianym.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html