Ramowy plan nauczaniaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz.204).

Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowejspecjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zawarty jest w załączniku Nr 6 do w/w rozporządzenia.

Rozporządzenie określa minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trzyletnim okresie nauczania. Ponadto w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, określa, iż dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html