Organy statutoweOrgany statutowe
 
Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej są:
 
  1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby:

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli m.in. ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy roczne i wieloletnie, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Rady oraz zrzeszonych organizacji, wybiera Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, uchwala zasady gospodarki finansowej Izby.

Przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, tj. Starszy Cechu lub Podstarszy, Przewodniczący Rady Spółdzielni lub Zastępca Przewodniczącego i delegat wybrany przez walne zgromadzenie organizacji.

 

  1. Prezydium w kadencji  2018-2022

Prezydium powoływane jest przez Radę Izby. Do kompetencji Prezydium należy podejmowanie decyzji w sprawach nagłych oraz inicjowanie działań o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Izby i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

Skład Prezydium:

                                    -   Stanisław Marczak - Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu

                                    -   Antoni Odzimek  -  Cech Rzemiosł Różnych w Śremie

                                    -   Karol Pufal  - Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

                                    -   Marek Skoraszewski - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie

                                    -   Marian Tyrzyk - Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu

 

  1. Rada Izby

Rada w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby i posiada funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie do jej kompetencji oraz zarządzające i wykonawcze. Rada jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Rady należy m.in. uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych, składanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych lub dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z wykonywaniem funkcji zarządzających i wykonawczych, przekraczających zakres zwykłego zarządu i nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów statutowych Izby, w tym również w sprawach zobowiązań kredytowych.

 

 

                        Skład Rady Izby w kadencji  2018-2022

Zastępcy Prezesa:     -   Stanisław Marczak - Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu                                    -                                                -   Antoni Odzimek  -  Cech Rzemiosł Różnych w Śremie                                    -                                                      -   Karol Pufal  - Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie  

                                    -   Marek Skoraszewski - Cech Rzemiosł Różnych w Koninie

                                    -   Marian Tyrzyk - Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu

         REGION MIASTA POZNANIA

                                    - Adam Gołembowski – Spółdzielcza Hurtownia Rzemiosła w Poznaniu

                                    - Jacek Marcinkowski – Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu

                                    - Stanisław Marczak – CRR w Poznaniu

         REGION POZNAŃSKI

                                    - Piotr Kasprzak – Cech Stolarzy Swarzędzkich

                                    - Antoni Odzimek – CRR w Śremie

                                    - Włodzimierz Szymański – CRR w Nowym Tomyślu

         REGION KALISKI

                                     - Andrzej Smelczyński – Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu

        REGION KONIŃSKI

                                      - Wojciech Basiński – CRR w Turku

                                      -Marek Skoraszewski – CRR w Koninie

                                      - Jerzy Wilkowski – CRR w Słupcy

        REGION LESZCZYŃSKI

                                      -Piotr Kortylewski – CRR w Rawiczu

                                      -Zdzisław Smolibowski – CRR w Lesznie

                                      -Marian Tyrzyk – CRR w Gostyniu

         REGION PILSKI

                                      -Michał Kaniewski – CRR w Wągrowcu

                                      -Jan Wojciech Kapela – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie

                                      -Karol Pufal – CRR w Złotowie

 

  1. Komisja Rewizyjna w kadencji  2018-2022

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady.

 

          Przewodniczący Stanisław Butka - Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 
 
                                      - Marek Łeske – Powiatowy CRR-MiŚP w Grodzisku Wlkp. 
                                      - Stanisław Pawlak – CRR w Turku 
                                      - Benon Zboralski – CRR w Gostyniu
                                      - Alojzy Brzeziński – CRR w Wągrowcu
  1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy w kadencji  2018-2022

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

 

        Przewodniczący Czesław Przybyła - Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu
 
                                    - Andrzej Wilkoński – CRR Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie
                                    - Marceli Uciński – CRR w Kole
                                    - Grzegorz Orłowski – CRR w Lesznie
                                    - Stanisław Pirch - Cech Rzemiosł Różnych w Pile

 

          Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego

 

                                   - Piotr Koperski – Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

                                   - Stanisław Marczak – CRR w Poznaniu
                                   - Michał Nowacki – Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-Instalacyjna w Poznaniu
                                   - Marian Gawron – CRR Września
                                   - Antoni Odzimek – CRR w Śremie
                                   - Włodzimierz Szymański – CRR w Nowym Tomyślu
                                   - Wojciech Basiński – CRR w Turku
                                   - Marek Skoraszewski – CRR w Koninie
                                   - Karol Pawlak – Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
                                   - Zdzisław Smolibowski – CRR w Lesznie
                                   - Jerzy Bartnik – Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu
                                   - Michał Kaniewski – CRR w Wągrowcu
                                   - Karol Pufal – CRR w Złotowie
 


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html