Organy statutoweOrgany statutowe
 
Organami statutowymi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej są:
 
  1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby:

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli m.in. ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy roczne i wieloletnie, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków Rady oraz zrzeszonych organizacji, wybiera Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, uchwala zasady gospodarki finansowej Izby.

Przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, tj. Starszy Cechu lub Podstarszy, Przewodniczący Rady Spółdzielni lub Zastępca Przewodniczącego i delegat wybrany przez walne zgromadzenie organizacji.

 

  1. Prezydium:

Prezydium powoływane jest przez Radę Izby. Do kompetencji Prezydium należy podejmowanie decyzji w sprawach nagłych oraz inicjowanie działań o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Izby i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

Skład Prezydium:

 

  1. Rada Izby

Rada w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli jest najwyższym organem Izby i posiada funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie do jej kompetencji oraz zarządzające i wykonawcze. Rada jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby. Do zakresu działania Rady należy m.in. uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych, składanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych lub dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z wykonywaniem funkcji zarządzających i wykonawczych, przekraczających zakres zwykłego zarządu i nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów statutowych Izby, w tym również w sprawach zobowiązań kredytowych.

 

 

                        Skład Rady Izby:

 

  1. Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady.

 

Przewodniczący Stanisław Butka       (Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu) 

 

  1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

Przewodniczący Czesław Przybyła (Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu)

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html