OpłatyO P Ł A T Y

I. Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za:

W przypadku składowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat, jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty(oddzielnie dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska) i wnosi ją na rachunek właściwego, ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, urzędu marszałkowskiego.

Opłatę ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie  ze środowiska miało miejsce.

Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych   w ten sposób, że końcówki kwot do 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia  31 marca następnego roku. W tym samym terminie podmiot korzystający ze środowiska przekłada w dwóch egzemplarzach marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz  o wysokości należnych opłat (wygasł obowiązek przekładania przedmiotowych wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska).

Dla podmiotów z województwa wielkopolskiego jest to konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

Nie wnosi się opłat za korzystania ze środowiska, których roczna wysokość   nie przekracza 800 zł.

Zgodnie ze wzorem formularzy  określonych  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 97, poz. 816) w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości  należnych opłat, wymagane jest podpisanie przedmiotowych wykazów przez osobę upoważniona do reprezentowania podmiotu.W przypadku podpisywania sprawozdań przez osoby niebędące właścicielem lub nie wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako osoby upoważnione do reprezentowania firmy, niezbędne jest załączanie  stosownego pełnomocnictwa, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Tabele ze stawkami opłat na 2013 r. do pobrania:

  1. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie  est wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów  lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane pobierz
  2. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pobierz
  3. Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej pobierz
  4. Jednostkowe stawki opłat za 1 m² powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej pobierz

Pełny wykaz stawek opublikowany jest w obwieszczeniu Ministra Środowiska  z dnia 10. 09. 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 766).

II. Opłaty produktowe

A. Odpady opakowaniowe i poużytkowe

Przedsiębiorcy (oraz organizacje odzysku), którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  1. odzysku,
  2. recyklingu.

Rozliczenie wykonania tego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego.    

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 i roduktów wymienionych w załączniku nr 2 (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11. 05. 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Szczegółowe stawki opłat produktowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774. 

Opłatę wnosi się na do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku którego opłata dotyczy na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

Nie wpłaca się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku   nr 1 i produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ww. ustawy nie przekracza 50 zł.

W tym samym terminie należy w urzędzie marszałkowskim złożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1).

B. Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej, obliczanej odrębnie dla odzysku i odrębnie dla recyklingu,dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Szczegółowe  stawki opłat produktowych dla sprzętu określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska opublikowanym w Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 152.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jeżeli łączna wysokość opłaty za daną grupę sprzętu określoną w załączniku  nr 1 do ww. ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się.

 Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany także do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej. Sprawozdanie przedkłada się do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy na druku OŚ-SEE 1, którego wzór jest opublikowany w Dz. U. z 2009 r. Nr 94, poz. 784.

C. Baterie i akumulatory

Wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne,który nie osiągnął wymaganego poziomu zbierania, obowiązany jest do ponoszenia opłaty produktowej.

Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania i obliczenie należnej opłaty produktowej następuje na koniec roku kalendarzowego.

Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1672).

Obliczona (zaokrąglona do pełnych złotych)opłata wpłacana jest na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory, w terminie  do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Dla województwa wielkopolskiego jest to konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

W tym samym terminie wprowadzający baterie lub akumulatory obowiązany jest sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, którego wzór określony jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska opublikowane w Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274.

III. Opłaty depozytowe

Sprzedawca detaliczny baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych nieodebrane przez kupujących opłaty depozytowe przekazuje, do 15 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło ich pobranie, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Dla województwa wielkopolskiego jest to konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

 W tym samym terminie jest on obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, którego wzór opublikowany jest w Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81.

 

WAŻNE!   DOTYCZY WSZYSTKICH OPŁAT

 

W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeśli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:

 

E       - opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Ś       - opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

W      - opłata za pobór wód

O      - opłata za składowanie odpadów

OP    - opłata produktowa

SK    - opłata za substancje kontrolowane

PKE - opłata za publiczne kampanie edukacyjne

OD    - opłata depozytowa

DOP - dodatkowa opłata produktowa

KO   - kara pieniężna

BiA   -opłata produktowa za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zamieszczone są na stronie internetowej www.umww.pl (Strona główna > Urząd > Departamenty  > Departament Środowiska > Obowiązki Podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska).

W zakładce  Obowiązki podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się również program EkoPłatnik, za pośrednictwem którego można nieodpłatnie sporządzić, przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego,  wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania  ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html