Ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny kwalifikacyjne z zajęć praktycznych zorganizowanych poza szkołą w tym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą rzemieślnikiem - ustala instruktor praktycznej nauki zawodu (osoba posiadająca tzw. uprawnienia do szkolenia uczniów).treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html