Informacje ekonomiczno-podatkowe 

Podstawowe wskaźniki na 2017 r.

 

Podatki

 

 

 

 

1. Skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r.:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

 

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395,04zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Stosownych korekt związanych z przysługującą podatnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą podatek dokonywać się będzie w składanym rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 r.

 

Kwota zmniejszająca podatek kształtować się będzie następująco:

2.  Kwota przychodów netto za rok 2016, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych /2 mln Euro/ - 8 595 200 zł

 

3.  Wartość przychodów za rok 2016 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ -     5 157 000 zł

 

4.  Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ - 215 000 zł

 

5.  Stawki karty podatkowej w 2017 r. nie uległy zmianie.

 

6.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2017 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /250 tys. Euro/ - 1 074 400 zł na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

 

7. Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług w 2017 r. dotyczy podatników, którzy osiągnęli obrót nieprzekraczający 200 000 zł z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2016 r.

 

8. Przedłużono do końca 2018 r. obowiązują wprowadzone czasowo  w 2011 r. podwyższone stawki podatku VAT – 23%, 8% i 5%.

 

9. Zlikwidowano możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mających status „małych podatników VAT” oraz podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

 

Wynagrodzenia i składki

 

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2017r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2017 r. w zł za:

styczeń –

marzec

 kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

499,28

204,62

62,67

 

46,04

 

499,28

204,62

62,67

 

46,04

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

812,61

 

812,61

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

62,67

62,67

 

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku /4.263 zł/ - 2.557,80 zł

 

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 zł,

 

3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2017 r. w zł za:

styczeń-marzec

kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

117,12

48,00

14,70

 

10,80

117,12

48,00

14,70

 

10,80

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

190,62

 

190,62

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

---

---

         

 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku /2 000 zł./ - 600 zł

 

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2017 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 297,28 zł miesięcznie, z tego do odliczenia  od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 255,99 zł

Podstawa naliczenia składki to 75% /3303,13zł/ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2016 r. /4404,17 zł/.

 

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2017 r. wynosi:

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie 

do 30 września 2017 r., w tym – 75% do 31 maja 2017 r.    

 

7. Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie 

XII 2017 – II 2018 r. wynosi nie mniej niż:

         ­            I rok nauki – 170,22zł ,

         ­            II rok nauki – 212,78zł ,

         ­            III rok nauki – 255,34 zł ,

         ­            przyuczenie do wykonywania określonej pracy -  170,22 zł

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html