Informacje ekonomiczno-podatkowePodstawowe wskaźniki w 2018 roku r.

 

 

 

 Podatki

 

1. Skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r.:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

 

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395,04zł. + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Stosownych korekt związanych z przysługującą podatnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą podatek dokonywać się będzie w składanym rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 r.

 

Kwota zmniejszająca podatek kształtować się będzie następująco:

gdy podstawa opodatkowania nie przekroczy 8.000 zł – będzie przysługiwała kwota         zmniejszająca podatek w wysokości 1.440 zł,
 

2.  Kwota przychodów netto za rok 2017, której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych /2 mln Euro/ - 8 627 400 zł.

3.  Wartość przychodów za rok 2017 wraz z należnym podatkiem od towarów i usług uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ -     5 176 000 zł.

4.  Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ - 216 000 zł.

5.  Stawki karty podatkowej w 2018 r. uległy podwyższeniu o 1,9%. 

6.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2018 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /250 tys. Euro/ - 1 078 425 zł na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

7. Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług w 2018 r. dotyczy podatników, którzy osiągnęli obrót nieprzekraczający 200 000 zł z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2017 r.

8. Przedłużono obowiązywanie wprowadzonych czasowo  w 2011 r. podwyższonych stawek podatku VAT – 23%, 8% i 5%.

 

Wynagrodzenia i składki

 

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2018r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2018 r. w zł. za:

styczeń –

marzec

 kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

520,36

213,26

65,31

47,98

520,36

213,26

65,31

44,52

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

846,91

 

843,45

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

65,31

65,31

 

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku /4.443 zł./ - 2.665,80 zł.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2 100 zł.

3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2018 r. w zł. za:

styczeń-marzec

kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

122,98

50,40

15,44

11,34

122,98

50,40

15,44

10.52

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

200,16

 

199,34

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

---

---

         

 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku /2 100 zł / - 630 zł.

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2018 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 319,94 zł miesięcznie, z tego do odliczenia  od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 275,51 zł.

Podstawa naliczenia składki to 75% /3554,93zł/ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2017 r. /4739,91 zł/.

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2018r. podobne jak w roku ubiegłym wynosi:

podstawa:  3.161,77 zł.

 

- pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1.185,66 zł,

- pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:
 
            I rok /5%/  - 158,09 zł
 
            II rok /6%/  -  189,71 zł
 
            III rok /7%/  -  221,32 zł,
 
- pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/- 1.580,89 zł,
- emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  197,61 zł,
- fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu    niepełnosprawności /37,5%+6,25%/  -  1.383,27 zł.

     

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 1 października 2018 r., w  tym – 75%  do 1 czerwca 2018 r.

 

7. Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie XII 2018 - II 2019r. wynosi nie mniej niż:

 

         ­            I rok nauki – 183,21 zł,

 

         ­            II rok nauki – 229,01zł,

 

         ­            III rok nauki – 274,81zł,

 

         ­            przyuczenie do wykonywania określonej pracy -  183,21 zł,

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html