Dzienniczek praktykMłodociany pracownik odbywający praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zobowiązany jest prowadzić dzienniczek praktyk, wypełniając w nim systematycznie i rzetelnie realizację programu praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Mistrz szkolący systematycznie podpisuje opisane czynności i uzupełnia je o uwagi, opinie i spostrzeżenia, a na zakończenie semestru wystawia ocenę do szkoły.

 

Dzienniczek jest narzędziem do utrzymywania kontaktu z kierownikiem szkolenia praktycznego w szkole oraz rodzicami.

 

W dzienniczki praktyk można zaopatrzyć się w cechu lub Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

Regulacje prawne dotyczące nauki zawodu w rzemiośle

 1. zatrudnienie młodocianego pracownika
 2. zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych
 3. nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
 4. uprawnienia do szkolenia
 5. wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
 6. prace wzbronione młodocianym
 7. zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
 8. ramowy plan nauczania
 9. podwójny status prawny młodocianego pracownika
 10. programy nauczania i podręczniki
 11. ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych
 12. organizacja roku szkolnego (młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych)
 13. refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 14. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html