Doradztwo zawodowe                         

 „Jaką wybrać szkołę?”, „Jakiego zawodu uczyć się?” – to pytania, które spędzają sen z powiek większości gimnazjalistom i im rodzicom.

 

 

Niewątpliwie wybór szkoły ponadgimnazjalnej to jedna z najtrudniejszych, ale też najważniejszych decyzji w życiu. Przemyślana i trafiona decyzja będzie procentować w dorosłym życiu, dając zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Jak prawidłowo wybrać szkołę oraz zawód, który będzie odpowiedni do zainteresowań i zdolności, a  w przyszłości umożliwi podjęcie satysfakcjonującej pracy?

 

W celu dokonania słusznego wyboru w pierwszej kolejności należy poznać samego siebie poprzez określenie swoich:

 

 

Mając na względzie pomoc w dokonaniu najlepszego wyboru, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, na których znajdują się testy pozwalające samodzielnie określić swoje predyspozycje i obszary zainteresowań.

 

 

 

Poza poznaniem swoich predyspozycji i zainteresowań warto również poznać zawody występujące na rynku pracy, w szczególności w obszarach najbardziej dla nas odpowiednich.

Dobrymi sposobami na ich poznanie jest przeglądanie prasy młodzieżowej, np. „Perspektywy”, „Viktor”, „Cogito”, ale również szukanie informacji w Internecie i przewodnikach po zawodach.

 

W tym miejscu zachęcamy również do zagrania w gry internetowe pt „Gdzie jest praca?” i „Quiz o zawodach”, z których można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o zawodach rzemieślniczych.

 

 

http://gra.spolecznerzemioslo.pl/

 

Dalszym krokiem przybliżającym do dokonania właściwego wyboru jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół w okolicy.

 

W obecnym systemie edukacji funkcjonują trzy typy szkół ponadgimnazjalnych:

 

  1. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Nauka trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego  lub na postawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej z pracodawcą. Ostatni sposób realizacji praktycznej nauki został uznany za najbardziej efektywny, z tego względu w szczególności polecamy go. Tutaj nauka odbywa się w firmie, którą osoba podejmująca naukę sama wybiera. Umożliwia to systematyczną naukę zawodu, która realizowana jest w procesie pracy w naturalnych warunkach. Pozwala to na poznanie tajników zawodu oraz wyuczenie postaw i kompetencji, które są wysoko cenione przez przyszłych pracodawców. Można do nich zaliczyć: postawy przedsiębiorcze, poważanie i szacunek do wykonywanej pracy, funkcjonowanie w naturalnych realiach ekonomicznych, kształtowanie lojalności wobec zakładu pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Cechy te są niezwykle istotne dla dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

 

W zależności od wybranego zawodu szkoła kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Od 1 września 2012 roku w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. Zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej to najczęściej zawody, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację, np.: murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer. Występują też zawody z dwoma kwalifikacjami, np. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i tylko jeden zawód z trzema kwalifikacjami - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Korzyści wynikające z nauki w szkole zawodowej to szansa szybkiego podjęcia atrakcyjnej pracy zgodnej z wyuczonym zawodem zaraz po zakończeniu nauki, możliwość zdobycia umiejętności obsługi urządzeń i maszyn, poznania technologii stosowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz wysoka elastyczność i aktywność zawodowa na rynku pracy.

 

  1. TECHNIKUM

 

Nauka w technikum trwa  4 lata. W technikum podobnie, jak w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach zostały wyodrębnione kwalifikacje. Od 1 września 2012  r. w technikach można kształcić się w 92 różnych zawodach. Najczęściej są to zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami. Zawody z dwiema kwalifikacjami to m.in.: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik rolnik, a z trzema kwalifikacjami to np.: technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik weterynarii. Na poziomie technikum w ośmiu zawodach występuje tylko jedna kwalifikacja, np. w zawodzie technik ortopeda, technik awionik, technik geolog.  

 

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu popartego praktyką zawodową, jak również zdanie egzaminu maturalnego, który daje szanse dalszej nauki na uczelniach wyższych. Naukę w technikum wybierają przede wszystkim osoby, które chcą mieć konkretny zawód po szkole średniej i równocześnie możliwość podjęcia nauki na uczelniach wyższych.

 

 

 

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Nauka w liceum trwa 3 lata i przygotowuje do matury, której zdanie umożliwia podjęcie nauki na studiach wyższych. Ten typ szkoły powinny wybierać osoby, które zakładają kontynuowanie nauki i zdobycie zawodu po ukończeniu szkoły policealnej lub studiów. Trzeba jednak pamiętać, iż ukończenie liceum nie daje zawodu, ale daje możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy poprzez realizację nauki w klasach językowych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych lub też biznesowych.

 

 

Więcej informacji nt nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, w szczególności w zakresie nauki zawodu można znaleźć na stronach:

 

www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.psz.praca.gov.pl – przewodnik po zawodach zawierający charakterystyki 546 zawodów

www.idea.media.pl – informator zawierający aktualne dane teleadresowe placówek edukacyjnych

http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/aktualnosci - Ministerstwo Edukacji Narodowej – Rok Szkoły Zawodowców

 

Zachęcamy również do skorzystania z porad doradcy zawodowego w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, który pomoże wybrać właściwy zawód i najlepszą szkołę.

 

ŻYCZYMY UDANEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ!treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html